Tillgänglig film

Film och ljud ska göras tillgänglig för alla. Det innebär att du måste se till att din film är tillgänglighetsanpassad om den publiceras i KI:s digitala kanaler, till exempel ki.se. Användare som inte kan ta del av video ska ha en möjlighet att tillgodogöra sig innehållet med hjälp av en alternativ representation, till exempel genom undertexter och syntolkning.

Om tillgänglighet till digital offentlig service

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare. Innehåll ska kunna uppfattas av personer som inte ser eller hör, samt av personer som av andra orsaker har svårt att ta till sig text eller ljud. 

digg.se hittar du Digitaliseringsmyndighetens riktlinjer för hur du bör arbeta med ljud, bild och video i offentlig sektor. Lagen säger att alternativ ska erbjudas om en inspelning enbart består av ljud eller video.

Filmer ska ha undertexter

Personer som av olika skäl inte tydligt kan uppfatta eller förstå ljud kan i många fall tillgodogöra sig innehållet om det finns i textformat. Det innebär att du måste förse dina filmer med undertexter.

Verktyg för textning:

Undertexter bör även, förutom dialogen, beskriva andra ljud av betydelse, till exempel ”telefon som ringer”, ”någon hostar”.

Syntolka eller erbjud alternativ 

Personer som inte kan ta del av det visuella innehållet i en film ska få motsvarande information antingen i form av syntolkning eller genom ordinarie ljud. Syntolkning innebär att en berättarröst förmedlar den information som bara visas synligt. Planera gärna in syntolkning eller ljudbeskrivning i förväg. Om det går att beskriva viktigt innehåll i ordinarie ljudspår är en separat syntolkad version inte alltid nödvändig. Det underlättar att planera in detta i förväg.

Information i ordinarie ljudspår kan bland annat inkluderas genom att:

  • Personer som pratar i en intervju eller på en konferens inleder med att presentera sig
  • Föreläsare beskriver viktiga presentationsbilder med ord, till exempel genom att säga "här har jag en bild på en graf som visar att..."
  • Filmer som endast består av bilder kan till exempel kompletteras med en speakerröst. Se exempel på KI:s Facebook-sida (extern länk)
  • Intervjufrågorna alltid inkluderas i filmen, antigen genom att de ställs som frågor eller genom att intervjupersonen upprepar frågorna i sitt svar. 

Direktsändningar ska textas och tillgängliggöras utan dröjsmål

Lagen gör undantag för direktsändningar, men om sändningen går att ta del av i efterhand räknas den som en inspelning och måste textas och kompletteras med syntolkning eller motsvarande utan onödigt dröjsmål (inom 14 dagar). 

Erbjud gärna en separat textversion

En transkribering (ett dokument som innehåller alla inspelningens undertexter, eller motsvarande) gör det möjligt för personer som använder skärmläsare eller punktskriftsläsare att ta till sig innehållet i sin egen takt.

Informera användaren om att det finns text

Glöm inte bort att länka till transkriberingen (eller göra den nåbar på annat sätt) på de platser där videon förekommer, och att länka till videon från transkriberingen om den förekommer fristående, så att användaren själv kan välja version.