Utbildningsnämnd

Institutionens utbildningsansvar på grundnivå och avancerad nivå omfattar såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildnings samt för programansvariga institutioner även programansvar. För att hantera institutionens utbildningsuppdrag ska en utbildningsnämnd inrättas med det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av utbildningsansvaret.

Sammansättning

Utbildningsnämnden leds av ordföranden, tillika institutionens GUA. Nämndens ledamöter utses av prefekten om inte annat anges, förslagsvis på en mandatperiod om 3 år med möjlighet till förlängning. Nämnden ska inom sig utse en vice ordförande.

Det är olika sammansättning för utbildningsnämnd på institution utan programansvar och för utbildningsnämnd på institution med programansvar.

Utbildningsnämnd på institution utan programansvar

Utbildningsnämnd utan programansvar ska, utöver ordföranden, bestå av följande ledamöter med rösträtt:

  • En-sex lärarrepresentanter från den egna institutionen
  • En-två lärarrepresentant från annan KI-institution
  • Två-tre studentrepresentanter med personlig suppleant (utses av berörd studentkår)

Utbildningsnämnd på institution med programansvar

Utbildningsnämnd på institution med programansvar ska, utöver ordföranden, bestå av följande ledamöter med rösträtt:

  • Programdirektor för de i utbildningsnämnden ingående programmen
  • Tre-sex lärarrepresentanter från den egna institutionen
  • Minst två lärarrepresentanter från annan KI-institution
  • Tre studentrepresentanter med personlig suppleant (utses av berörd studentkår)
  • En-två avnämarrepresentanter, varav en utses av samverkansorganisationen KI/Region Stockholm

Prefekt vid klinisk institution kan i samråd med berörd FoUU-kommittén fatta beslut om att representant/er från regionen med rösträtt ska ingå i utbildningsnämnden. Antalet KI-anställda disputerade lärare måste dock vara i majoritet, se högskolelagens krav och KIs tillämpning av kraven nedan.

Kompetenskrav

Beslut som kräver en bedömning av uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, eller organisation av eller kvalitet i såväl forskningen som det konstnärliga utvecklingsarbetet ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens (Högskolelagen 2 kap 6 §). Ska beslut fattas av en grupp av personer ska en majoritet av personerna i gruppen ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Vid tillämpning inom KI av ovan nämnda bestämmelser ska med vetenskaplig kompetens avses avlagd doktorsexamen.

Utöver kravet på doktorsexamen gäller att anställningen ska omfatta minst halvtid. För personer med tidsbegränsad anställning ska anställningen avse minst två år från den 1 januari det år som mandatperioden startar. Med lärare förstås i detta sammanhang den som är anställd som lärare eller forskare i enlighet med Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet.

Studentrepresentation och samråd

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (Högskolelagen 2 kap 7§).

Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en person ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen. Studenterna ska ges möjlighet att vara representerade även i utbildningsnämndens underorgan, beredningsgrupper och råd. Studentrepresentanter utses av studentkåren.

Adjungering

Ordförande kan adjungera ytterligare personer med närvaro- och yttranderätt till Utbildningsnämnden

Delegation

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har delegerat till prefekt att fatta beslut inom sitt utbildningsansvar. Beslutsrätten kan vidaredelegeras om inget annat anges. Vissa frågor ska dock vidaredelegeras till utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden kan inrätta underorgan och delegera beslutanderätten till dessa samt till GUA/PD/annan om inte annat anges.

Kursansvar

Programansvar

Arbetsformer

Sammanträden i nämnden och dess eventuella beslutande underorgan ska vara protokollförda enligt KI:s regler och mallar. Beslut ska alltid fattas efter föredragning om inte annat angetts.

För beslutförhet krävs närvaro av minst hälften av ledamöterna med rösträtt, varav ordförande eller vice ordförande. Vid lika röstfördelning har ordföranden utslagsröst.

Vid beslut som berör ett specifikt program ska för beslutförhet minst en lärarrepresentant för programmet närvara.

Om ett ärende är så brådskande att sammanträde inte hinner hållas för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet (beslut per capsulam). Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet.

Beslut som delegeras till ordförande/annan ska fattas efter samråd med studentrepresentant. Att studentrepresentant ska delta gäller inte för beslut som handlar om myndighetsutövning mot enskild student.

Beslut som fattas av ordförande/annan respektive beslut per capsulam ska anmälas vid nästkommande sammanträde.

 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H5.Laboratoriemedicin
Logga in med KI-ID
CJ
Innehållsgranskare:
Hien Ekeroth
2024-03-13