Forskningsanknuten utbildning/ Utbildningsanknuten forskning

I högskolelagen anges att ”Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning” (1 kap, 3§). Forskningsanknytningen ger grunden för det växelspel mellan utbildning och forskning som är nödvändigt för ett universitet. Den ena grenen av verksamheten kan varken verka eller fungera utan den andra. Vid KI finns goda förutsättningar för en verksamhet där världsledande forskning och högkvalitativ utbildning berikar varandra.

Policy för forskningsanknuten utbildning/Utbildningsanknuten forskning

Fakultetsnämnden fastställde i oktober 2021 en policy för forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning. Av policyn framgår bland annat den definition som fastställts.

Definition av forskningsanknuten utbildning/utbildningsanknuten forskning

I definitionen beskrivs begreppet forskningsanknuten utbildning/utbildningsanknuten forskning utifrån fyra perspektiv för vad som kännetecknar stark forskningsanknytning. Definitionen ska användas som vägledande princip för forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

  • Studenterna involveras i pågående forskning.
  • Lärarna är forskningsaktiva och har ett vetenskapligt förhållningsätt som förmedlas med adekvata pedagogiska metoder.
  • Huvudområdet och utbildningens innehåll är förankrade i vetenskapliga metoder och i uppdaterade forskningsresultat. Vid lärosätet bedrivs aktiv forskning inom aktuellt huvudområde.
  • Undervisningen är baserad på forskning i undervisning och lärande samt bygger på läraktiviteter som bidrar till att studenterna utvecklar förmåga att förstå, värdera och använda de processer genom vilka vetenskapligt baserad kunskap uppstår och ständigt omprövas (forskningsprocessen).

Forskningsanknytningsmedel

För att stärka utbildningens forskningsanknytning fastställer fakultetsnämnden årligen en rambudget att fördela på de tv satsningarna Forskningsanknytningsmedel och forskningsmedel för ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Forskningsanknytningsmedel

Dessa medel fördelas till institution baserat på storlek på utbildningsuppdrag och ska användas på det sätt som bäst gynnar forskningsanknytningen av institutionens utbildningsuppdrag. 

Prefekt beslutar i samråd med GUA (grundutbildningsansvarig på institution) om medlens användning och det ska finnas en fastställd strategi.

Forskningsmedel för ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Innehavare av uppdrag som GUA och programdirektor (PD) ska vara aktiva inom såväl forskning som utbildning. Forskningsmedel för ledningsuppdrag syftar till att möjliggöra akademiska meritering och karriärutveckling parallellt med dessa omfattande ledningsuppdrag. Medlen ska användas på det sätt som bäst gynnar individens forskningsaktivitet. 

Kontakt

Profile image

Lena Atterwall

Samordnare
LA
Innehållsgranskare:
Hien Ekeroth
2024-01-10