Planeringsfasen

Planeringen av kvalitetsarbetet bygger på ett årshjul som sammanfaller med verksamhetsplanering och budgetarbete.

Återrapportering av utbildningsuppdraget

Institutionerna ska årligen återrapportera utbildningsverksamheten till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU).

För att följa upp utbildningsuppdraget samt ta fram underlag för att utveckla och säkerställa så att KI:s utbildningsverksamhet håller hög kvalitet och god forskningsanknytning ska institutionerna årligen lämna en återrapportering av utbildningsuppdraget. Kvalitetsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på institutionsnivå och programnivå är en del i återrapporteringen.

Syftet med återrapporteringen är att stimulera kvalitetsutveckling inom KI:s utbildningsverksamhet och alla aspekter av utbildningen ska beaktas vid besvarandet. Frågeställningarna ska även beaktas vid analys av utbildningskvaliteten och identifierande av förbättringsområden i kvalitetsplanen.  

Områden för återrapportering

Områden och frågeställningar för kommande verksamhetsår varierar mellan åren. Information om vad som ska återrapporteras kommer att skickas ut i november inför verksamhetsåret. Arbetet med återrapporteringen och eventuell verksamhetsutveckling med anledning av frågeställningarna och de uppgifter som efterfrågas ska inarbetas i institutionens ordinarie verksamhetsplanering. Återrapportering av verksamhetsåret, inklusive kvalitetsplan för kommande verksamhetsår ska lämnas i februari efter verksamhetsårets slut.

Verksamhetsåret 2024

Återrapportering av verksamhetsåret 2024 ska skickas in till KU senast den 10 februari 2025.

Prioriterade områden:

 • Utbildningsorganisation
 • Kompetensförsörjning
 • Forskningsanknuten utbildning / Utbildningsanknuten forskning
 • Hållbar utveckling
 • Lika villkor
 • Effektivt resursutnyttjande
 • Dimensionering av befintlig utbildning och eventuell nyutveckling
 • Internationalisering
 • Studieavgiftsverksamheten

Verksamhetsåret 2023

Prioriterade områden:

 • Utbildningsorganisation
 • Kompetensförsörjning
 • Forskningsanknuten utbildning / Utbildningsanknuten forskning
 • Pedagogisk utveckling och lärandemiljöer
 • Internationalisering
 • Lika villkor
 • Arbetsliv och samverkan
 • Kvalitetssäkringsprocesser
 • Dimensionering av befintlig utbildning och eventuell nyutveckling
 • Studieavgiftsverksamheten

Kvalitetsplan

En kvalitetsplan ska årligen upprättas på institutionsnivå respektive programnivå enligt fastställda mallar. Kvalitetsplanen är ett verktyg för kvalitetsutvecklingen på institutionsnivå respektive programnivå.

Planen består av följande delar:

 1. Kvalitetsberättelse för föregående verksamhetsår bestående av beskrivning av genomförda aktiviteter samt det sammantagna resultatet för identifierade förbättringsområden.
 2. Analys av utbildningskvalitet inklusive en redovisning av resultat och underlag som analysen baseras på samt prioriterade förbättringsområden.
 3. Aktivitetsplan för kommande verksamhetsår baserat på de slutsatser som sammanfattas i analysen och prioriterade förbättringsområden.
 4. Mappning av examensmål mot lärandemål i kursplaner, lärandeaktiviteter och examinationer (endast för program).

Kursuppdrag inom utbildningsprogram

Kursuppdrag inom utbildningsprogram fastställs av programansvarig nämnd enligt en mall fastställd av KU och ska lämnas till kursansvarig institution i november. Av kursuppdraget ska framgå relevanta och realistiska förväntningarna/kraven för kursansvarig att genomföra, samt hur och när kursuppdraget ska återrapporteras till programansvarig nämnd.

Kontakt 

Profile image

Johanna Zilliacus

KU-ledamot med uppdrag kring löpande kvalitetsarbete
Profile image

Lena Atterwall

Samordnare