Riktlinjer för styrdokument

Detta dokument innehåller riktlinjer för utformningen av styrdokument och syftar till att de ska vara enkla och tydliga, lätta att överblicka samt leda till eftersträvade resultat. Övergripande styrdokument vid KI delas in i sex olika dokumenttyper: föreskrifter, riktlinjer, policy, strategi, handlingsplan och anvisningar.

  • Diarienummer: 1-306/2019
  • Dnr föreg. version: 1-271/2015
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m. 2019-04-16
  • Beslut: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: Juridiska enheten

Samtliga styrdokument ska delges berörda snarast efter beslut (expedieras) och publiceras på KI:s interna webbplats. Ansvarig för detta är den som handlägger ärendet. I vissa fall kan ytterligare informationsåtgärder bedömas lämpliga, t.ex. via olika nätverk och genom nyhetsbrev.

Styrdokumentet ska publiceras endast en gång per språkversion på KI:s interna webbplats.

För att undvika spridning av äldre versioner av styrdokument bör utskick via e-post ske med länk till aktuellt styrdokument på den interna webbplatsen.I samband med att ett nytt styrdokument publiceras ska äldre version(er) tas bort från webbplatsen.

Samtliga styrdokument ska diarieföras. Den engelska översättningen av styrdokumentet ska ha samma diarienummer som den svenska versionen.

Riktlinjerna i sin helhet finner du i dokumentet nedan.