Policy för strategiska partnerskap med internationella lärosäten, företag och organisationer

Syftet med policyn är att tydliggöra KI:s processer och arbetssätt rörande strategiska partnerskap med internationella lärosäten, företag och organisationer. Policyn ska utgöra ett stöd inför beslut om strategiska partnerskap.

  • Diarienummer: 1-1005/2022
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Policy
  • Handläggs av avdelning/enhet: Fakultetskansliet och internationella relationer
  • Beredning med: Fakultetsnämnden, kommittéer, internationaliseringsnämnden, juridiska avdelningen, External Engagement Office

Sammanfattning av policyn

Internationalisering har en stor och ökande betydelse för Karolinska Institutets (KI) forskning och utbildning, såväl strategiskt som operativt och finansiellt. I Strategi 2030 är ett av tre strategiska vägval att KI ska vara ett globalt universitet och enligt strategin behöver KI eftersträva djupa och långsiktiga strategiska samarbeten med utländska lärosäten och organisationer. Av Strategi 2030 framgår vidare att val av strategiska partnerskap ska ske genom en proaktiv och transparent process. '

Denna policy har tagits fram inom ramen för ett uppdrag om strategiska partnerskap (dnr 1-87/2021).