Rekrytering av professor och lektor

Denna sida är tänkt som information till dig som arbetar med rekrytering. Här kan du hitta information om processen för rekrytering av lärare.

Läraranställningar som bereds av rekryteringsnämnden är:

  • professor (även adjungerad och gäst),
  • lektor (även adjungerad) samt
  • befordran från biträdande lektor till lektor.

Ansökningar från institution om att få rekrytera en lektor eller professor ska skickas till ansvarig HR-specialist  (se kontaktuppgifter nedan). 

Checklistor

Checklistan är ett hjälpmedel vid de olika anställningarna av lektorer och professorer samt byte av ämnesområde. Här beskrivs ett ärendes gång och vilka dokument som ska sändas till enheten för akademiska anställningar, HR-avdelningen, för vidare hantering.

Annonsmallar hittar du om du loggar in i Varbi.

Rekryteringsnämnden

Rekryteringsnämnden (RN) är Karolinska Institutets gemensamma organ för beredning av läraranställningar. Enheten akademiska anställningar inom HR-avdelningen vid KI stöttar rekryteringsnämnden i beredning av ärenden.

Rekryteringsnämndens kanslifunktion

Enheten akademiska anställningar är rekryteringsnämndens verksamhetsstöd som koordinerar rekryteringsprocessen och dokumenterar utskottets beslut samt ser till att slutligt beslut om anställning fattas av rektor eller prefekt.

Kontaktinformation till HR-specialister för lärarrekrytering

Reglerad process

Rekryteringsprocessen av lärare är en reglerad process som styrs av högskolelag (HL), högskoleförordning (HF) och interna regelverk. Det viktiga att komma ihåg är att regeringen har delegerat ned en stor del av beslutanderätten i dessa frågor till de enskilda lärosätena. Detta gör att varje lärosäte har möjlighet att anpassa sina egna rekryteringsprocesser och läraranställningar till sin egen verksamhet. De interna regelverken får av den anledningen en stor betydelse för hur rekryteringsprocessen hanteras, vilka lärarbefattningar som ska finnas och hur lärosätena tolkar högskoleförordningens behörighetskrav på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Det är i KI:s anställningsordning och anvisningarna till anställningsordningen som KI definierar vilka befattningar som ska räknas som läraranställningar vid lärosätet samt definierar högskoleförordningens krav på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Förenad anställning

En anställd kan inneha en s.k. förenad anställning, vilket innebär att en anställning som professor eller lektor är förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning, en s k USV-enhet. För mer information se denna webbsida.

Sakkunniggranskning

Vid anställning av biträdande lektor, lektor (inbegripet adjungerad lektor), professor (inbegripet adjungerad och gäst professor) ska sakkunniggranskning ske om det inte är uppenbart obehövligt för en prövning av skickligheten. De sakkunniga ska vara väl förtrogna med anställningens ämnesområde och vara vetenskapligt och pedagogiskt meriterad väl över kraven för den aktuella anställningen.

Vid professors- respektive lektorsanställningar ska sakkunniga hämtas utanför KI och i normalfallet ska åtminstone en sakkunnig hämtas utanför Sverige. De sakkunniga får inte vara verksamma vid samma institution. Båda könen ska vara jämställt representerade. Vid bedömning för anställning som professor inhämtas i normalfallet tre sakkunnigutlåtanden, för bedömning av anställning som lektor, adjungerad professorer och gästprofessor inhämtas två sakkunnigutlåtanden. Vid anställning som biträdande lektor ska ett sakkunnigutlåtande inhämtas från extern sakkunnig. Det är rekryteringsnämnden som utser sakkunniga efter förslag från prefekt eller rekryteringsgrupp.

MS
Innehållsgranskare:
2024-06-17