Riktlinjer om jäv

Riktlinjerna om jäv syftar till att inga omständigheter ska kunna göra att den medarbetare vid KI som deltar i handläggningen av ett ärende inte kan vara objektiv i sitt ställningstagande. Riktlinjerna gäller alla som är involverade i ett ärende, dvs. även studentrepresentanter, av KI anlitade externa experter och sakkunniga.

  • Diarienummer: 1-405/2019
  • Dnr föreg. version: 9-00/0660
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: Institutionerna och gemensamt verksamhetsstöd
  • Revidering med avseende på: Revidering av jävsregler

Sammanfattning av riktlinjerna

Karolinska Institutet (KI) är en förvaltningsmyndighet som i sin handläggning av ärenden, i sitt beslutsfattande och i sitt faktiska handlande ska iaktta allas likhet inför lagen och vara sakliga och opartiska. Allmänheten ska kunna lita på att verksamheten inte påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen. Detta är ett uttryck för den s.k. objektivitetsprincipen i regeringsformen och i förvaltningslagen. Grova former av brott mot denna grundprincip har straffbelagts genom brottsbalkens regler om tjänstefel och givande och tagande av muta. Det finns också bestämmelser om förbud för offentliganställda mot att inneha s.k. förtroendeskadliga bisysslor. En anställd får inte ha en bisyssla som kan rubba förtroendet för den anställdes opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Bestämmelserna om jäv i förvaltningslagen, FL, ska garantera att en myndighet i det enskilda fallet har en sådan sammansättning att opartiskheten inte kan ifrågasättas. I det följande redogörs närmare för bestämmelserna om jäv.

Riktlinjerna i sin helhet