Fastställda lönenivåer för tillfälligt anställda med timlön och ersättningsnivåer vid uppdrag

Huvudprincipen vid KI är att lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Hänsyn ska tas till arbetets ansvar och svårighetsgrad samt personens resultat och skicklighet. Vid lönesättning ska en jämförelse göras med jämförbar lönesättning vid KI. Nedan följer fastställda ersättningsnivåer vid lön per timme eller ersättning för uppdrag.

Sammanfattning av timlöner/ ersättningar
Vid KI finns vissa fastställda ersättningsnivåer som frångår huvudprincipen:
TIMLÖNER
Tentavakt 160 kr/tim exkl. semesterersättning
Timlön för sommararbete, tillfälligt arbete m.m. för de som är 18 år 103 kr/tim exkl. semesterersättning
Timlön för sommararbete, tillfälligt arbete m.m. för de som är 20 år 115 kr/tim exkl. semesterersättning
Undervisningsbelopp för externa lärare:
Med föreläsningar förstås katedrala, kliniska och polikliniska föreläsningar, seminarier, konferenser, visitronder eller därmed jämförlig undervisning.
Föreläsning av den som är docentkompetent 840 kr/tim exkl. semesterersättning
Föreläsning av den som har disputerat eller har licentiatexamen 625 kr/tim exkl. semesterersättning
Föreläsning av den som har minst 120 poäng grundläggande högskolepoäng 535 kr/tim exkl. semesterersättning
Föreläsning av annan, med stud, odont stud, fil stud 350 kr/tim exkl. semesterersättning
Gruppundervisning:
I gruppundervisning ingår förutom "gruppundervisning" också demonstrationer, undervisnings-ronder, obduktions- och laboratorieundervisning eller därmed jämförlig undervisning.
Här avser beloppet en undervisningstimme.
Gruppundervisning av annan 350 kr/tim exkl. semesterersättning
Gruppundervisning av den som har disputerat 625 kr/tim exkl. semesterersättning
Examination:
Med examination avses endast slutprov i ämnet.
Examination av den som har disputerat 625 kr/tim exkl. semesterersättning
ERSÄTTNINGAR
Sakkunniga:
Vid tillsättning av professor eller lektor
1 sökande 7 800 kr
2-3 sökande 11 700 kr
4-6 sökande 15 600 kr
7-9 sökande 19 500 kr
10 eller fler sökande 23 400 kr
Vid befordran till lektor 6 500 kr
Vid tillsättning av bitr./assist. lektor, senior forskare eller senior forskn. specialist
1 sökande 5 200 kr
2-3 sökande 6 500 kr
4-6 sökande 7 800 kr
7-9 sökande 9 100 kr
10 eller fler sökande 10 400 kr
Vid tillsättning av gästlärare eller adjungerade lärare på professors- eller lektorsnivå 6 500 kr
Vid prövning av docentur (endast externa sakkunniga) 5000 kr
Opponent 15 000 kr
Semesterersättning utbetalas automatiskt vid timlön via lönesystemet och kan därför inte avtalas bort. All lön som utbetalas via lönesystemet beskattas.
Timavlönade anses vara tillfälligt anställda och deras tjänst ska utlysas
CC
Innehållsgranskare:
2024-06-20