BESTA – befattningsgruppering för statistik

På dessa sidor hittar du information om BESTA-klassificering.

BESTA Arbetsgivarverket
BESTA-koden, Arbetsgivarverket

Vad är BESTA?

BESTA betyder ”Befattningsgruppering för statistik” och är en modell för klassificering av befattningar inom staten. BESTA är en partsgemensam modell som utvecklats av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko. BESTA används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. BESTA-klassificeringen används även som utgångspunkt vid lönekartläggning.

Information om BESTA-klassificering finns på Arbetsgivarverkets BESTA-webben. Här följer en sammanfattning av BESTA-webben med KI-anpassade exempel.

Vad är det som klassificeras?

  • De faktiska arbetsuppgifter som utförs i befattningen (inte skicklighet eller resultat, utbildningsbakgrund, titlar m.m.)
  • De aktuella och regelmässiga arbetsuppgifterna (inte tidigare, tillfälliga eller framtida arbetsuppgifter)
  • De tidsmässigt dominerande arbetsuppgifterna och arbetsområden (utifrån en helhetsbedömning)

Säger befattningen någonting om BESTA-koden?  

De flesta befattningar har inte någon direkt koppling till en specifik BESTA-kod. Exempelvis kan två handläggare ha helt olika BESTA-koder beroende på arbetsområdet. De befattningar som har en fast BESTA-kod är främst inom kärnverksamheten (lärare och forskare) och vissa chefsbefattningar. Se nedan under ”Fast BESTA-kodning för vissa befattningar”. 

När ska BESTA-koden användas?

  • I samband med rekryteringen utifrån kravprofilen för den aktuella anställningen.
  • Revideras vid behov t.ex. vid ändrade arbetsuppgifter och/eller byte av befattning.

BESTA-koden bör kontrolleras vid förlängning av anställning och på uppmaning av centrala HR-avdelningen inför den årliga lönekartläggningen. 

Hur ska BESTA-koden bestämmas?

BESTA-koden beslutas av HR på institutionen i samråd med närmaste chef utifrån denna snabbguide. BESTA-koden ska samrådas med de fackliga parterna utifrån det tillvägagångssätt som parterna kommit överens om på institutionen. Om arbetsgivaren och de fackliga parterna inte kan komma överens om BESTA-kod är det arbetsgivaren som beslutar, facklig part kan dock vara oenig, det anges i BESTA-koden.

Documents

MS
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2024-01-31