Planeringsfasen

Kvalitetsarbetet ska samordnas med de ordinarie verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocesserna.

En cyklisk systematisk förbättringsprocess

Återrapportering av utbildningsuppdraget

Institutionerna ska årligen återrapportera utbildningsverksamheten till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU).

För att följa upp utbildningsuppdraget samt ta fram underlag för att utveckla och säkerställa så att KI:s utbildningsverksamhet håller hög kvalitet och god forskningsanknytning ska institutionerna årligen lämna en återrapportering av utbildningsuppdraget.

Syftet med återrapporteringen är att frågeställningarna ska stimulera kvalitetsutveckling på institution och inom program. Den är också till för att ge KI:s ledning underlag för att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra KI:s utbildningsverksamhet. Kvalitetsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på institutionsnivå och programnivå är en del i återrapporteringen.

Områden för återrapportering

KU har identifierat ett antal områden som är viktiga för utbildningens kvalitet. Varje område kan ses som en aspekt av utbildningens genomförande och återrapporteringen består av ett antal frågeställningar inom ett strategiskt urval av dessa områden. Vid besvarande av frågeställningarna inom ett område ska alla aspekter av utbildningen beaktas. Det innebär att vid besvarande av frågor inom forskningsanknuten utbildning ska även undervisning inom VIL beaktas i den mån institutionen ansvarar för sådan. Områden och frågeställningar varierar mellan åren. Över tid kan nya områden tillkomma.

Exempel på identifierade områden:

 • Utbildningsorganisation
 • Kompetensförsörjning
 • Studentinflytande
 • Forskningsanknuten utbildning
 • Pedagogisk utveckling och studentcentrerat lärande
 • Internationalisering
 • Verksamhetsintegrerat lärande - VIL
 • Interprofessionell utbildning – IPE
 • Etik
 • Lika villkor
 • Hållbar utveckling
 • Entreprenörskap
 • Dimensionering av befintlig utbildning och eventuell nyutveckling

Information om vad som ska återrapporteras kommer att skickas ut i november inför verksamhetsåret. Arbetet med återrapporteringen och eventuell verksamhetsutveckling med anledning av frågeställningarna och de uppgifter som efterfrågas ska inarbetas i institutionens ordinarie verksamhetsplanering. Återrapportering av verksamhetsåret, inklusive kvalitetsplan för kommande verksamhetsår ska lämnas i februari efter verksamhetsårets slut.

Verksamhetsåret 2021

Återrapportering av verksamhetsåret 2021 ska skickas in till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå senast den 14 februari 2022.

Prioriterade områden:

 • Utbildningsorganisation
 • Kompetensförsörjning
 • Studentinflytande
 • Forskningsanknuten utbildning
 • Pedagogisk utveckling och lärandemiljöer
 • Lika villkor
 • Hållbar utveckling
 • Dimensionering av befintlig utbildning och eventuell nyutveckling
 • Uppdragsutbildning
 • Studieavgiftsfinansierad verksamhet
 • Verksamhetsintegrerat lärande 

Kvalitetsplan

Kvalitetsplanen ska baseras på, och innehålla en analys av, resultat av samtliga utvärderingar som genomförts under året, frågeställningar i KU:s begäran om återrapportering av utbildningsuppdraget, samt annat relevant underlag som exv. standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning, ESG. Utöver analys av utbildningskvaliteten ska kvalitetsplanen bestå av en kvalitetsberättelse samt en aktivitetsplan för kommande år. Kvalitetsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på institutionsnivå och programnivå är en del i återrapporteringen av utbildningsuppdraget.

Kvalitetsutveckling på programnivå

För kvalitetsutvecklingen på programnivå ska en kvalitetsplan upprättas enligt ovan. Programdirektor är ansvarig för att sammanställa kvalitetsplanen och se till så att den förankras i programmet, med studentrepresentanter och berörda institutioner.

Kvalitetsutveckling på kursnivå

Kursansvarig institution ansvarar för kursens genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanens mål. Efter varje kurstillfälle ska en kursvärdering genomföras och dess resultat sammanfattas. Baserat på resultatet sammanställer kursansvarig en kursanalys. Både kursvärdering och kursanalys ska kommuniceras till studenter samt ansvarig utbildningsnämnd. Programkurser, kursvärdering och kursanalys ska även kommuniceras med programansvarig nämnd. För att tydliggöra förväntningar på genomförande och kursutveckling formulerar programansvarig nämnd ett uppdrag per kurs och år. Uppdraget ska kommuniceras med kursansvarig institution, som återrapporterar uppdraget i enlighet med instruktion.

Kursuppdrag

Uppdraget per kurs och år syftar till att tydliggöra vad programansvarig institution/nämnd förväntar sig från kursansvarig institution vid kurstillfället. Dokumentet ska fungera som ett
stöd/verktyg i dialogen mellan programansvarig och kursansvarig genom att tydliggöra eventuella förändringar som gjorts inom programmet och programansvarigs förväntningar/krav på t.ex.:

 • Kvalitetsutveckling och hur återrapportering ska ske
 • Forskningsanknytning
 • Examination
 • Verksamhetsintegrerat lärande
 • Hur och när kursansvarig ska samverka med programansvarig och andra kursansvariga för att programmet som helhet ska uppnå målen för utbildningen
 • Specifika uppdrag för aktuellt år

Kontakt 

Johanna Zilliacus

Områdeansvarig för kvalitetssystem

Lena Atterwall

Samordnare