Planeringsfasen

Planeringen av kvalitetsarbetet bygger på ett årshjul som sammanfaller med verksamhetsplanering och budgetarbete.

Återrapportering av utbildningsuppdraget

För att följa upp utbildningsuppdraget samt ta fram underlag för att utveckla och säkerställa så att KI:s utbildningsverksamhet håller hög kvalitet och god forskningsanknytning ska institutioner och programnämnder årligen lämna en återrapportering av utbildningsuppdraget till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU).

Återrapporteringen av utbildningsuppdraget är även ett verktyg för verksamhetsstyrning i det att den begäran om återrapportering som skickas till institutioner och program inför ett verksamhetsår beskriver de mål som ska eftersträvas och de värden som ska beaktas samt uttrycker ledningens syn och värderingar i olika frågor. I det hänseendet utgör återrapporteringen av utbildningsuppdraget ett underlag i planeringen av kvalitetsarbetet inom institution och programnämnd vilket dokumenteras i kvalitetsplan för institution och program.

Områden för återrapportering

Återrapporteringen av utbildningsuppdraget består av ett antal frågeställningar inom ett strategiskt urval av de områden som KU identifierat som viktiga för utbildningens kvalitet.

Syftet med frågeställningarna i återrapporteringen är att stimulera en systematisk kvalitetsutveckling på institutionen och inom program samt vidare att ge KI:s ledning underlag för att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra KI:s utbildningsverksamhet. Urvalet av områden baseras på uppsatta mål för verksamheten och inkluderar de bedömningsområden och bedömningsgrunder som fastställts för KI:s programutvärderingar. Områdena som KU identifierat kan återkomma årligen eller med olika periodicitet och nya områden kan tillkomma vid behov. Varje område kan ses som en aspekt av utbildningens genomförande och vid besvarande av frågeställningarna inom ett område ska alla aspekter av utbildningen beaktas.

Inför verksamhetsåret fastställer KU de områden, och de specifika frågeställningarna inom varje område, som återrapporteras och delger institutionerna och programnämnderna delta i november. Institutioner och programnämnder lämnar in återrapportering av utbildningsuppdraget efter verksamhetsåret i februari.

Inkomna uppgifter sammanställs och analyseras av områdesansvarig KU-ledamot, samordnare och handläggare. För varje område ska områdesansvarig göra en KI-övergripande sammanställning samt ge återkoppling till institution och programnämnder. De KI-övergripande sammanställningarna sammanställs till en rapport som anmäls till fakultetsnämnden samt publiceras på medarbetarportalen.

Kvalitetsplan

En kvalitetsplan ska årligen upprättas på institutionsnivå respektive programnivå enligt fastställda mallar. Kvalitetsplanen är ett verktyg för kvalitetsutvecklingen på institutionsnivå respektive programnivå.

Planen består av följande delar:

  1. Kvalitetsberättelse för föregående verksamhetsår bestående av beskrivning av genomförda aktiviteter samt det sammantagna resultatet för identifierade förbättringsområden.
  2. Analys av utbildningskvalitet inklusive en redovisning av resultat och underlag som analysen baseras på samt prioriterade förbättringsområden.
  3. Aktivitetsplan för kommande verksamhetsår baserat på de slutsatser som sammanfattas i analysen och prioriterade förbättringsområden.
  4. Mappning av examensmål mot lärandemål i kursplaner, lärandeaktiviteter och examinationer (endast för program)

Kvalitetsplanen baseras på en analys av resultat från samtliga enkäter, undersökningar och utvärderingar som genomförts under året, kursanalyser, nyckeltal, frågeställningar i och återkoppling på återrapportering av utbildningsuppdrag samt kursuppdrag och återrapportering och återkoppling på kursuppdrag. Baserat på detta underlag beskrivs kommande års prioriterade förbättringsområden och aktivitetsplan.

Analysen bör utgå från följande områden som återfinns i European Standards and Guidelines (ESG), UKÄ:s utbildningsutvärderingar samt i KI:s programutvärderingar.

Instruktioner och mallar för kvalitetsplan för utbildningsuppdrag på grundnivå och avancerad nivå innehåller mer utförlig vägledning.

Prefekten ansvarar för att en kvalitetsplan upprättas för kvalitetsutvecklingen av institutionens utbildningsuppdrag. Kvalitetsplanen fastställs av institutionens utbildningsnämnd. För programansvariga institutioner ska kvalitetsplan för de program som institutionen ansvarar för biläggas institutionens kvalitetsplan.

Programdirektor ansvarar för att en kvalitetsplan upprättas för kvalitetsutvecklingen på programnivå. Kvalitetsplanen fastställs av programansvarig nämnd. För programansvariga institutioner ska kvalitetsplaner för de program som institutionen ansvarar för biläggas institutionens kvalitetsplan för utbildningsuppdraget. Det år ett program sammanställer en självvärdering för programutvärdering kan programmet välja att inte lämna in en kvalitetsplan.

Kvalitetsplaner för institution och program skickas till KU i samband med återrapportering av utbildningsuppdraget. Detta för att KU ska kunna följa upp att kvalitetsplaner upprättas samt för att kunna planera för kollegial granskning och lärande kring kvalitetsplaner.

Återkoppling på kvalitetsplanerna sker genom kollegial granskning och lärande mellan institutioner och program. Granskningsgrupperna sätts samman centralt och för att öka kontaktytorna samt tillföra nya perspektiv och inslag av extern granskning sätts institutionsgrupper och programgrupper ihop utifrån principen att i mesta möjlig mån fördela institutioner och program som redan har stora samarbeten i olika grupper. Inför granskningstillfället får granskningsgruppen tillgång till varandras kvalitetsplaner samt de aspekter som gruppdiskussionen ska utgå ifrån

Institutioner och program ansvarar själva för att dokumentera den återkoppling och förbättringsförslag som de får samt besluta om de, utifrån detta, vill revidera sin kvalitetsplan under innevarande år.

Kursuppdrag inom utbildningsprogram

För att tydliggöra vad programansvarig nämnd förväntar sig från kursansvarig institution när det gäller genomförande av kurs ska kursuppdrag inom utbildningsprogram upprättas enligt en mall fastställd av KU.

Förväntningarna/kraven i utbildningsuppdraget ska utgå från programmets kvalitetsplan och vara relevanta och realistiska för kursansvarig att genomföra. I den samverkan som programansvarig har med kursansvarig institution ska återkoppling på kursuppdragen ges samt en dialog föras om hur programmet utvecklas och förväntningar/krav inför kommande år.

Kursuppdrag inom utbildningsprogram fastställs av programansvarig nämnd och ska lämnas till kursansvarig institution i november. Av kursuppdraget ska framgå hur och när kursuppdraget ska återrapporteras till programansvarig nämnd.

Kontakt 

Johanna Zilliacus

Områdeansvarig för kvalitetssystem

Lena Atterwall

Samordnare