Forskningsanknuten utbildning/ Utbildningsanknuten forskning

Oktober 2021 fastställde Fakultetsnämnden ett dokument gällande forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning.

Definition av forskningsanknuten utbildning

I definitionen beskrivs begreppet forskningsanknuten utbildning utifrån fyra perspektiv för vad som kännetecknar stark forskningsanknytning. Definitionen ska användas som vägledande princip för forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. De fyra perspektiven kan användas även för att definiera vad som kännetecknar en utbildningsanknuten forskning.

  • Studenterna involveras i pågående forskning.
  • Lärarna är forskningsaktiva och har ett vetenskapligt förhållningsätt som förmedlas med adekvata pedagogiska metoder.
  • Huvudområdet och utbildningens innehåll är förankrade i vetenskapliga metoder och i uppdaterade forskningsresultat. Vid lärosätet bedrivs aktiv forskning inom aktuellt huvudområde.
  • Undervisningen är baserad på forskning i undervisning och lärande samt bygger på läraktiviteter som bidrar till att studenterna utvecklar förmåga att förstå, värdera och använda de processer genom vilka vetenskapligt baserad kunskap uppstår och ständigt omprövas (forskningsprocessen).

Utbildningens forskningsanknytningsmedel

Utbildningens forskningsanknytningsmedel består av tre delar:

Forskningsmedel för ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

För att göra dessa uppdrag attraktiva och möjliggöra en akademisk meritering trots omfattande ledningsuppdrag föreslås att dessa uppdrag kompletteras med en möjlighet att erhålla en forskningsresurs - forskningsmedel för ledningsuppdrag inom utbildning. De uppdrag som avses är initialt GUA och PD men även andra uppdrag kan komma i fråga för denna satsning.

HÅP-fördelade forskningsanknytningsmedel

Fördelas efter HÅParna per institution och ska användas till undervisande lärares forskningstid. En översyn av hur dessa medel fördelas och används behövs.

Medel för future faculty

Lektorat med särskild inriktning mot undervisning och med tidsbegränsad delfinansiering från Styrelsen för forskning. En uppföljning av satsningen ska göras inför beslut om fortsatt satsning.

US och FS har beslutat att ett styrelseövergripande projekt ska ta fram ett förslag till modell för hur dessa medel ska användas, fördelas, följas upp och återrapporteras. Det är viktigt att dessa medel används på ett effektivt och strategiskt sätt för att säkerställa att alla utbildningsprogram ska uppnå en mycket hög kvalitet och stark forskningsanknytning.

Dokument

Forskningsanknuten utbildning - Utbildningsanknuten forskning

Kontakt

Lena Atterwall

Samordnare