Fastställda ersättningsnivåer vid ersättning per timme eller uppdrag

Huvudprincipen vid KI är att lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Hänsyn ska tas till arbetets ansvar och svårighetsgrad samt personens resultat och skicklighet. Vid lönesättning ska en jämförelse göras med jämförbar lönesättning vid KI. Nedan följer fastställda ersättningsnivåer vid ersättning per timme eller uppdrag.

Vid KI finns vissa fastställda ersättningsnivåer som frångår huvudprincipen:
Tentavakt funktionsvariation 160 kr/tim
Student anteckningsstöd 80 kr/tim
Studenthandledare 140 kr/tim
Opponent 10 000 kr
Timersättning för sommararbete, tillfälligt arbete m.m. för de som är 18 år 103 kr/tim
Timersättning för sommararbete, tillfälligt arbete m.m. för de som är 20 år 115 kr/tim
Sakkunniga:
Vid tillsättning av professor eller lektor
1 sökande 7 800 kr
2-3 sökande 11 700 kr
4-6 sökande 15 600 kr
7-9 sökande 19 500 kr
10 eller fler sökande 23 400 kr
Vid befordran till lektor 6 500 kr
Vid tillsättning av forskarassistent, biträdande lektor, forskare eller postdoktor
1 sökande 5 200 kr
2-3 sökande 6 500 kr
4-6 sökande 7 800 kr
7-9 sökande 9 100 kr
10 eller fler sökande 10 400 kr
Undervisningsbelopp för externa lärare:
Professorsundervisning av den som är docentkompetent 840 kr exkl. semesterersättning
Lektorsundervisning av den som har disputerat eller har licentiatexamen 625 kr exkl. semesterersättning
Lektorsundervisning av den som har minst 120 poäng grundläggande högskoleutbildning 535 kr exkl. semesterersättning
Övrig annan undervisning av annan, med stud, odont stud, fil stud 350 kr exkl. semesterersättning
Gruppundervisning av den som har disputerat 625 kr exkl. semesterersättning
Gruppundervisning av annan 350 kr exkl. semesterersättning
Examination av den som har disputerat 625 kr exkl. semesterersättning
Semesterersättning utbetalas automatiskt via lönesystemet och kan därför inte avtalas bort. All lön som utbetalas via lönesystemet beskattas.
Erforderlig förberedelsetid kan också ersättas. 
Med föreläsningar förstås katedrala, kliniska och polikliniska föreläsningar, seminarier, konferenser, visitronder eller därmed jämförlig undervisning. Under rubriken gruppundervisning ingår förutom "gruppundervisning" också demonstrationer, undervisningsronder, obduktions- och laboratorieundervisning eller därmed jämförlig undervisning. Med eximination avses endast slutprov i ämnet.