Fastställda ersättningsnivåer för icke KI-anställda vid ersättning per timme eller uppdrag

Huvudprincipen vid KI är att lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Hänsyn ska tas till arbetets ansvar och svårighetsgrad samt personens resultat och skicklighet. Vid lönesättning ska en jämförelse göras med jämförbar lönesättning vid KI. Nedan följer fastställda ersättningsnivåer vid ersättning per timme eller uppdrag.

Sammanfattning av ersättningar
Vid KI finns vissa fastställda ersättningsnivåer som frångår huvudprincipen:
Timlöner
Tentavakt 160 kr/tim exkl. semesterersättning
Timersättning för sommararbete, tillfälligt arbete m.m. för de som är 18 år 103 kr/tim exkl. semesterersättning
Timersättning för sommararbete, tillfälligt arbete m.m. för de som är 20 år 115 kr/tim exkl. semesterersättning
Sakkunniga (alla belopp inkluderar semesterersättning):
Vid tillsättning av professor eller lektor
1 sökande 7 800 kr
2-3 sökande 11 700 kr
4-6 sökande 15 600 kr
7-9 sökande 19 500 kr
10 eller fler sökande 23 400 kr
Vid befordran till lektor 6 500 kr
Vid tillsättning av bitr./assist. lektor, senior forskare eller senior forskn. specialist
1 sökande 5 200 kr
2-3 sökande 6 500 kr
4-6 sökande 7 800 kr
7-9 sökande 9 100 kr
10 eller fler sökande 10 400 kr
Vid tillsättning av gästlärare eller adjungerade lärare på professors- eller lektorsnivå 6 500 kr
Vid prövning av docentur (endast externa sakkunniga) 5000 kr
Opponent 15 000 kr
Undervisningsbelopp för externa lärare:
Här avser beloppet en undervisningstimme.
Föreläsning:
Föreläsning av den som är docentkompetent 840 kr exkl. semesterersättning
Föreläsning av den som har disputerat eller har licentiatexamen 625 kr exkl. semesterersättning
Föreläsning av den som har minst 120 poäng grundläggande högskolepoäng 535 kr exkl. semesterersättning
Föreläsning av annan, med stud, odont stud, fil stud 350 kr exkl. semesterersättning
Med föreläsningar förstås katedrala, kliniska och polikliniska föreläsningar, seminarier, konferenser, visitronder eller därmed jämförlig undervisning.
Gruppundervisning:
Gruppundervisning av den som har disputerat 625 kr exkl. semesterersättning
Gruppundervisning av annan 350 kr exkl. semesterersättning
I gruppundervisning ingår förutom "gruppundervisning" också demonstrationer, undervisnings-ronder, obduktions- och laboratorieundervisning eller därmed jämförlig undervisning.
Examination:
Examination av den som har disputerat 625 kr exkl. semesterersättning
Med examination avses endast slutprov i ämnet.
Semesterersättning utbetalas automatiskt via lönesystemet och kan därför inte avtalas bort. All lön som utbetalas via lönesystemet beskattas.
PR
Innehållsgranskare:
2024-03-12