Frågor kring lön (Saco-S)

Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i vardagen mellan dig och din chef om ditt arbete, utveckling, resultat och prestation. Det innebär att frågan om din lön och löneutveckling är ständigt pågående.

Ditt lönesättande samtal

Genom det lönesättande samtalet sätts ditt resultat och din prestation tydligare i fokus. Du och din chef ges möjlighet till en saklig dialog präglad av ömsesidig öppenhet och respekt. Givetvis har ni båda ett ansvar att förbereda er så att samtalet upplevs som meningsfullt. En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.

Det lönesättande samtalet bör normalt genomföras vid minst två olika tillfällen:

  1. Vid det första tillfället för ni en dialog kring ditt ansvar, dina arbetsuppgifter, din prestation och ditt resultat i förhållande till uppställda mål.
  2. Vid det andra tillfället presenterar din chef sitt förslag till ny lön och lönediskussionen slutförs.

Om ni når en samsyn träffar ni en överenskommelse om ny lön. Överenskommelsen blir omedelbart bindande. Om ni inte kan komma överens om din nya lön avgörs frågan i en förhandling mellan arbetsgivaren och din lokala Saco-S-förening.

Text från Lönesättande samtal – resultat och prestation i fokus som fanns på Sacos sidor förut.

Förbered ditt lönesamtal

Det finns olika sätt att förbereda sig på, och förslag finns nedan.

Analysera kraven i ditt arbete och din prestation

Innan lönesamtalet bör du själv försöka definiera vilka krav som ställs i ditt arbete. Vilken svårighetsgrad anser du att ditt arbete har? Utgå från kraven på kunskap, färdighet, ansträngning, ansvar och arbetsförhållanden. Gå också igenom dina väsentligaste arbetsuppgifter. Skriv gärna ner dem. Ta med vad som har förändrats sedan förra året.

Analysera ditt löneläge

Använd lönestatistiken från ditt förbund som ett underlag men tänk på att den inte visar vilken lön du ska ha – den visar bara löneläget för andra vid en viss tidpunkt.

Sätt upp ditt eget lönemål

Utgå från din analys av kraven i ditt arbete, din arbetsprestation och ditt löneläge. Vad vore en rimlig ersättning? Hur långt kan du rimligen nå i årets löneförhandling? Hur borde din lön utvecklas på längre sikt?
Vilken ersättning anser din chef vore rimlig – på kort och lång sikt?
Det är detta du ska ta upp med din chef under lönedialogen. Ni ska försöka komma fram till ett gemensamt mål. Kom också överens om en konkret handlingsplan för hur ni ska nå målet! Vilka insatser ska du själv göra och vad ska chefen göra.

Gör en lista på de punkter som du vill ta upp under lönesamtalet

Dels för att inte glömma bort något under samtalets gång, dels för att underlätta att ni håller er till ämnet!

Löneförhandling

Även om lönesättande samtal gäller för alla Saco-anslutna från 2016 så sker fortfarande central förhandling för de centrala avtalen (Saco-s löneavtal) och om arbetsgivare och arbetstagare inte kan enas i det lönesättande samtalet.

Bakgrundsmaterial

Det finns mer att läsa på KIs personalsidor om:

BT
Innehållsgranskare:
Wietze De Vries
2024-01-31