Stadgar för Saco-S-föreningen vid Karolinska Institutet

Dessa stadgar är antagna vid Saco/KIs årsmöte 2019-05-14
Stadgarna är godkända av kontaktförbundet 2019-05-21

1 § Medlemmar

Saco-S-föreningen vid Karolinska Institutet (Saco-S/KI) är Saco-S lokala arbetstagarorganisation vid Karolinska Institutet.

Medlemmarna i föreningen är de anställda vid myndigheten som är medlemmar i ett förbund anslutet till Saco-S, om inte Saco-S styrelse beslutat om ett undantag.

Medlemmarna ska behandlas likvärdigt, oberoende av deras förbundstillhorighet, anställning, funktion eller befattning.

2 § Sektioner

Sektioner av föreningen får bildas vid institutioner (motsvarande) eller av institutionsövergripande grupper enligt beslut av föreningens styrelse. Medlemmar i föreningen kan endast tillhöra en sektion.

Sektion i föreningen ska ha stadgar som beslutas av sektionens årsmöte och som ska vara godkanda av styrelsen för Saco-S/KI.

3 § Syfte och Verksamhet

Föreningen ska:

 • Inom myndigheten företrada medlemmarna i frågor av gemensamt intresse.
 • Som lokal arbetstagarorganisation gentemot myndigheten driva Saco-S fackliga politik och fullgöra de uppgifter som framgår av gällande kollektivavtal och/eller av Saco-S arbetstagarnyckel och övriga anvisningar, samt enligt den arbetsordning som styrelsen beslutar om.
 • Utse/föreslå Saco-S/KIs representanter i myndighetsorgan, elektorsförsamlingar och olika partssammansatta organ på arbetsplatsen.
 • Verka för ökad samhorighet mellan medlemmarna och utgöra forum för diskussion om Saco-S fackliga politik och andra gemensamma fackliga frågor.
 • Verka för rekrytering av medlemmar till förbunden som är anslutna till Saco-S.
 • Ha en löpande dialog med kontaktförbundet om viktiga frågor vid myndigheten.

4 § Årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas under terminstid, senast i juni manad. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det lampligt eller då minst 100 medlemmar begär det.

Kallelse till årsmöte, med angivande av de ärenden som ska behandlas, ska skickas ut till medlemmarna senast tre (3) veckor före mötet. Ärenden och nomineringar från medlemmar ska inlämnas skriftligen senast två (2) veckor före mötet och vara undertecknade av minst en (1) medlem. Ärenden, nomineringar och valberedningens förslag ska finnas tillgängliga för medlemmarna en vecka före mötet.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval där det finns fler nominerade än antal platser ska valet ske genom sluten omröstning.

I den mån tekniska förutsättningar finns ska medlem även beredas möjlighet att i förväg lämna röst genom en webbaserad process där personval kan genomföras genom sluten omröstning.

Vid lika röstetal i val sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i annan omröstning galler den mening som mötets ordförande bitrader.

Röstning med fullmakt medges ej.

Vid årsmötet, år 1¹, ska följande ärenden behandlas:

 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av ordförande och sekreterare och protokolljusterare för mötet
 • Val av justeringsmän att jämte ordföranden vid mötet justera protokollet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av ordförande i styrelsen för 2 år
 • Val av vice ordförande i styrelsen för 2 år
 • Val av sekreterare i styrelsen för 2 år
 • Eventuellt val av övriga ledamöter i styrelsen enligt paragraf 6 § för 2 år
 • Val av suppleanter i styrelsen enligt paragraf 6 § för 2 år
 • Val av valberedning för 2 år
 • Eventuella stadgefrågor enligt paragraf 12 §
 • Övriga frågor som tagits upp i kallelsen - anmälning

Vid årsmötet, år 2², ska följande ärenden behandlas:

 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av ordförande och sekreterare och protokolljusterare för mötet
 • Val av justeringsman att jämte ordföranden vid mötet justera protokollet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • Fyllnadsval till styrelsen enligt paragraf 6 § för 1 år
 • Fyllnadsval till valberedningen för 1 år
 • Eventuella stadgefrågor enligt paragraf 12 §
 • Övriga frågor som tagits upp i kallelsen - anmälning

Vid extra årsmöte behandlas de av ovanstående frågor som mötet sammankallats för.

¹År 1 är 2019, År 2 2020, År 1 2021, År 2022, År 1 2023 etc.

²År 1 är 2019, År 2 2020, År 1 2021, År 2022, År 1 2023 etc.

5 § Medlemsmöte

Vid sidan av årsmöte hålls medlemsmöten för dialog mellan styrelse, platsombud och medlemmar. Kallelse till medlemsmöte ska skickas ut till samtliga berörda i så god tid som möjligt.

6 § Styrelse

Föreningen leds av en styrelse. Styrelsen består av:

 • ordförande
 • vice ordförande
 • sekreterare
 • ytterligare högst sex (6) övriga ledamöter
 • fyra (4) gruppsuppleanter (som träder in enligt valordningen)

Styrelsens sammansättning ska, så långt det är mojligt, återspegla medlemsgruppens sammansättning (avseende exempelvis yrke, arbetsplats, ålder, kön, etnicitet). Valbar är medlem i föreningen som nominerats minst två veckor före årsmötet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre (3) ledamöter begär det. Suppleant förväntas närvara vid styrelsens möten och här yttranderätt. En (1) representant för varje sektion adjungeras till styrelsen. Ombudsman från kontaktförbundet adjungeras till styrelsen vid behov. Styrelsen får adjungera även annan medlem som styrelseledamot. Adjungerad ledamot har yttranderätt men inte röstratt. Styrelsen är beslutsför då minst fem (5) ledamöter eller suppleant för ledamot är närvarande.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval där det finns fler nominerade än antal platser ska valet ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal i personval sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i annan omröstning gäller den mening som mötets ordförande biträder.

Styrelsen beslutar om arbetsordning för Saco-S/KI och dess sektioner på Karolinska Institutet. Styrelsen utser föreningens förhandlare och andra representanter för Saco/KI inom Karolinska Institutet. Mandat att utse representanter på lokal-lokal nivå kan delegeras av styrelsen till sektionsstyrelse.

Styrelsen ska avge en årlig verksamhetsberättelse.

7 § Föreningens firma

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.

8 § Protokoll

Vid årsmöten och styrelsemöten skall protokoll föras. Dessa ska vara tillgängliga för medlemmarna.

Information om styrelsens sammansättning ska fortlöpande skickas till kontaktförbundet.

9 § Valberedning

Valberedningen består av tre till fem ledamöter, varav en sammankallande. Valberedning ska förbereda val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och högst sex (6) övriga ledamöter till styrelsen, samt fyra (4) gruppsuppleanter i enlighet med paragraf 6 §.

Valberedningens sammansättning ska, så langt det är mojligt, återspegla medlemsgruppens sammansättning.

10 § Arbetsplatsombud

Representanter för Saco-S/KI i lokal samverkansgrupp på institution eller motsvarande är lokal-lokala arbetsplatsombud. Arbetsplatsombudens uppdrag och mandat regleras av den arbetsordning styrelsen för Saco-S/KI beslutat om.

Arbetsplatsombud nomineras av medlemmar på arbetsplatsen (institution eller motsvarande) i enlighet med den arbetsordning styrelsen för Saco-S/KI beslutat om, och utses av styrelsen för Saco/KI.

Mandat att utse arbetsplatsombud kan delegeras av styrelsen till sektionsstyrelse.

11 § Antagande och ändring av stadgar

Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar samt upplösning av föreningen fattas av denne vid årsmöte, varvid ärendet ska ha angivits i kallelsen.

Beslut ska biträdas av mer an hälften av närvarande medlemmar och ska för att vara giltigt godkännas av kontaktförbundet.

Documents

BT
Innehållsgranskare:
Wietze De Vries
2023-08-07