Skip to main content

Clinical Scientist Training Programme (CSTP)

Clinical Scientist Training Programme (CSTP) är ett program för doktorandfinansiering riktat mot läkar- tandläkar- psykolog- och logopedstudenter.

Tills vidare ingen ny utlysning av CSTP-medel

CSTP är en viktig satsning som under många år har bidragit till att forskningsintresserade studenter inom KI:s professionsutbildningar fångats upp och fått en väg in i forskarutbildning.

I den översyn som gjorts på KI i samband med tillsynsbeslut från Universitetskanslersämbetet och i arbetet med ny antagningsprocess har man beslutat att tills vidare avstå från att utlysa medel inom CSTP (se mer om bakgrund till beslutet nedan).

Att stödja forskningsintresserade studenter att tidigt involveras i forskning är även fortsättningsvis angeläget för KI, och en arbetsgrupp har därför utsetts att ta fram förslag på alternativa satsningar som fyller samma syfte och/eller riktas till samma målgrupp som CSTP. I dagsläget går det inte att säga vad det arbetet kommer att leda till eller när andra satsningar tar vid.

Potentiella handledare till doktorandprojekt rekommenderas att istället söka KID-medel.
Ny KID-utlysning öppnar i början på 2019. Forskningsintresserade studenter, som är behöriga till forskarutbildning, rekommenderas söka utlysta doktorandplatser.

Observera att detta inte påverkar de som tilldelats CSTP-medel i tidigare utlysningar.

Bakgrund till beslutet

En ansökan till CSTP har inneburit en ansökan om finansiering, men samtidigt också i praktiken varit en ansökan till en doktorandplats. Till skillnad från t.ex. KID där en blivande handledare söker medel varefter doktorandplatsen utlyses, har upplägget för CSTP utgått ifrån att en blivande doktorand redan identifierats och därefter söker CSTP tillsammans med handledaren.

En doktorandplats kan villkoras utifrån krav på förkunskaper men endast om dessa kunskaper är nödvändiga för doktorandprojektets utförande. Att vara student i grundutbildning utan att ha tagit ut examen innebär inte att man har specifika förkunskaper.

En annan aspekt är att enligt högskoleförordningen får urval till en doktorandplats endast göras bland sökande som är behöriga till utbildning på forskarnivå, och antagning till forskarutbildning göras så snart en kandidat är utvald. Det innebär att målgruppen för CSTP egentligen är betydligt mindre än vad som gällt hittills eftersom det är en förhållandevis kort period från att studenterna är behöriga tills de tar ut examen (läkar- och psykologstudenter: efter termin 8, tandläkarstudenter: efter termin 9, logopedstudenter: vid examen).


Kontakt

Kia Olsson

Telefon: 08-524 863 33

E-post: cstp@ki.se

 

Universitetslektor/klinisk anställning

Peter Bergman

Enhet:Avdelningen för klinisk mikrobiologi

E-post: Peter.Bergman@ki.se