Exempel på incidenter

Alla har vi ett ansvar för att skapa en säker, trygg, rättvis och jämlik arbetsmiljö vid Karolinska Institutet.

Genom att rapportera in risker, tillbud och olyckor i den fysiska miljön och avvikande händelser i den psykosociala miljön, bidrar du till att förebygga och främja en god arbetsmiljö och ett sunt arbetsklimat. 

Kom ihåg att du, om det är möjligt, alltid ska kontakta din chef och/eller skyddsombud när något händer, och gärna rapportera in händelsen tillsammans. Ange även plats eller situation så att ärendet kan följas upp och skapa underlag för utveckling och förbättring av arbetsmiljön. Om detta inte är möjligt för dig kan du rapportera anonymt. 

Du kan anonymt rapportera och beskriva händelser eller nära-på händelser, det kan handla om ekonomiska oegentligheter, etiska överträdelser, mobbing eller trakasserier, forskningsfusk eller annat som man vill ge universitetsledningen kunskap om.

Arbetsmiljö

Här ska du rapportera alla händelser som berör din fysiska och psykosociala arbetsmiljö och påverkar eller riskerar att påverka människors hälsa under kategorierna:

Arbetsrelaterad sjukdom — Är du sjukskriven, eller måste söka vård relaterat till ditt arbete/dina studier?

Till exempel på grund av:

 • Allergi p.g.a. exponering av farliga ämnen på arbetsplatsen.
 • Smärta i nacke/axlar/rygg p.g.a. ensidig eller tung belastning.
 • För hög arbetsbelastning. 
 • Kränkande särbehandling (ex. mobbing, utfrysning).
 • Diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Läs mer på sidan om Diskriminering och trakasserier  

Arbetsolycka eller färdolycksfall — Har någon skadats på arbetet/studierna eller på väg till och från sitt arbete?

Till exempel:

 • halkade och bröt armen
 • skada på grund av spill av frätande kemikalie
 • stick- eller skärskada.

Tillbud — Har du varit med om eller observerat något i arbetet/studierna som skulle kunna leda till personskada, sjukdom, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling? 

Till exempel:

 • Ventilerade arbetsplatser (dragskåp) vars larmfunktion inte fungerar har använts under en längre tid – detta kan ha lett till att personal exponerats för farliga ämnen.
 • Hantering av djurburar och spån som har innehåller farliga ämnen har ej märkts upp vilket leder till att personalen som tömmer/diskar burarna exponeras för farliga ämnen.
 • Kontroll av nödutrustning (ögondusch, brandsläckare, m m ) har ej genomförts.
 • Avfallshantering – farligt avfall är felmärkt, felpacketerat eller felplacerat.
 • Otillåten transport av omärkta vetenskapliga prover på pendelbussen.
 • Medarbetare/studenter följer inte hanteringsinstruktioner/säkerhetsrutiner.
 • Riskbedömningar saknas för laborativt arbete.
 • Medarbetare/studenter använder inte personlig skyddsutrustning.
 • Instrument/verktyg används på ett sätt som innebär risk för personskada.
 • Diskriminering eller trakasserier kopplat till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder, religion/annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning. 
 • Sexuella trakasserier. 
 • Kränkande särbehandling  

Läs om fler exempel på sidan Diskriminering och trakasserier

Allvarliga olyckor och tillbud

OBS! Allvarliga olyckor och tillbud som hade kunnat resultera i dödsfall SKA anmälas av arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket inom 24 h och till Försäkringskassan.
Tips: Anmälan till Arbetsmiljöverket kan sparas och bifogas till KI anmälan.

Säkerhet & miljö

Här ska du rapportera alla händelser som påverkar eller riskerar att påverka miljön runtomkring oss.

Personal — För dig som är anställd eller anknuten på KI och har ett KI-login.

Student — För dig som studerar på KI och har ett KI-login.

Vid alla typer av incidenter på KI skall en anmälan göras. Systemet har 12 olika händelsetyper som kan väljas i webformuläret.

 • Brand- och utrymningssäkerhet
 • t.ex. vid utrymningsövning upptäcktes en att en nödutgång var blockerad flera personer stannade kvar i lokaler vid brandutrymningsövning
 • Personsäkerhet
 • t.ex. Jag blev hotad av en besökande på campus
 • Aktivism
 • t.ex. aktivister blockerar ingången till en KI-byggnad, någon delar ut flygblad vid ingången till Aula medica om ett specifikt forskningsexperiment
 • Organisation
 • Inbrott, inbrottsförsök
 • Stöld, stöldförsök
 • Driftstörning
 • Fastighetsskada
 • t.ex. klotter, skadegörelse
 • Falsklarm
 • Miljöskada, -händelse
 • t.ex. utsläpp av farliga kemikalier,
 • Bristande kunskap om KI:s avfallsregler gör att kemikalier hälls ut i avloppet,
 • Läckage/risk för läckage av kemikalier/farliga ämnen till avlopp/miljö.
 • Övrigt

Om anmälan gäller en incident som berör fler än en kategori använd den kategori det berör mest.

Informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter

Här ska du rapportera alla informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter. En sådan incident kan t.ex. bestå av ett IT-angrepp där information (såsom personuppgifter) läcker, förloras eller förvanskas – t.ex.:

 • Felaktig, olovlig eller skadlig hantering av information som kan innebära negativ påverkan för KI
 • Information som kommit i orätta händer
 • Stöld av utrustning eller fysiska dokument innehållande känslig information
 • Dataintrång

Exempel på åtgärder

Incidenter och händelser som har rapporterats in har redan lett till förbättringar för dig som arbetar eller studerar på KI.

Den stora mängd rapporterade stick- och skärskador har lett till att KI tillsammans med Studenthälsan och företagshälsan skapat en gemensam rutin, så att alla som drabbas får samma omhändertagande och behandling. Dessutom har ett praktiskt lärotillfälle utvecklats i kursen Basic Laboratory Safety som är obligatorisk för alla doktorander.

MH
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2023-10-16