Rektors besluts- och delegationsordning

Allmänna principer för beslut och delegationer vid Karolinska Institutet, samt uppdragen till rektor, institutioner, råd, nämnder, universitetsförvaltning och övriga organisatoriska entiteter.

  • Diarienummer: 1-304/2023
  • Dnr föreg. version: 1-786/2022
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: Strategiskt ledningsstöd
  • Beredning med: KI:s verksamheter
  • Revidering med avseende på: Avsnitt 6.3 Rekryteringsnämnd. Ändrad sammansättning.

Sammanfattning av föreskrifterna

Med delegering följer ansvar för att uppgifterna löses med hög kvalitet i enlighet med gällande regelverk. Den som delegerats en uppgift har tillsynsplikt inom det delegerade ansvarsområdet och skyldighet att agera och rapportera, om uppgiften inte utförs i enlighet med delegationen eller enligt gällande regelverk. Delegationen innebär att den som delegerats en uppgift ska säkerställa att en betryggande intern styrning och kontroll upprätthålls inom det delegerade ansvarsområdet. Beslut om delegation till en enskild befattningshavare ska vara skriftlig. Det bör för alla uppdrag och delegationer finnas en struktur eller plan för vem som ersätter vid frånvaro. Generellt gäller att en beslutsrätt får vidaredelegeras om inte annat anges. Som huvudregel återgår en delegation till den som givit den; i händelse av att mottagaren inte är i tjänst eller av annat skäl har förhinder, exempelvis vid jäv, efter delegationens löptid eller om den återkallats av den som givit den.

Föreskrifterna i sin helhet