Organisationsplan för Karolinska Institutet

Denna organisationsplan redovisar de centrala organ och befattningshavare som finns inom Karolinska Institutet med ansvarsområden och arbetsuppgifter.

  • Diarienummer: 1-676/2022
  • Dnr föreg. version: 1-983/2021
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: Strategiskt ledningsstöd
  • Beredning med: KI:s verksamheter
  • Revidering med avseende på: Revidering av fakultetsnämnd och kommittéer, fakultetsråd, etikråd, organisationsskiss

Sammanfattning av föreskrifterna

Hänvisningar till regelverk görs i det fall organisationsplanen regleras i högskoleförordning eller annan författning. Organisationsplanen ska årligen vara föremål för uppföljning och revidering. En fördjupad beskrivning av enskilda organs uppdrag och sammansättning finns i kap. 2 – 15 i dokumentet. Dessa är: 

Konsistoriet
Universitetsledningen
Institutioner
Institutionsgrupper
Fakultetsnämnd och kommittéer
Fakultetsråd
Universitetsförvaltning
Universitetsbibliotek
Personalansvarsnämnd
Disciplinnämnd
Fondråd
Stiftelseråd
Etikråd
Övriga enheter
Studentrepresentation
Fackliga organisationer och medarbetare

Föreskrifterna i sin helhet