Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet

Föreskrifterna omfattar konsistoriets uppgifter, beslutsområden, sammansättning och arbetsformer.

  • Diarienummer: 1-953/2018
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare fr.o.m. 20190101
  • Beslut: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: STAB
  • Beredning med: -

Sammanfattning av föreskrifterna

Konsistoriet beslutar bland annat i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation. Konsistoriet består av ordföranden och 14 andra ledamöter och sammanträder minst fyra gånger per år.