Arbetssätt inom KI:s ledningsorganisation

Vid KI bereds ärenden och beslut huvudsakligen av chef i linjen eller i ett kollegialt organ. Här beskrivs översiktligt universitetsledningens arbetssätt för såväl beslut i linjen som kollegiala beslut.

Beslut vid KI fattas fattas huvudsakligen av chef i linjen eller i ett kollegialt organ. Dessutom är det flera beslut som fattas av KI:s styrelse, konsistoriet. Vem eller vilket organ som beslutar vad framgår av Högskolelagen, Högskoleförordningen, Konsistoriets arbetsordning, KI:s organisationsplan, rektors besluts- och delegationsordning och fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning. 

De frågor och ärenden som hanteras ”i linjen” och beslutas av rektor handlar bland annat om myndighetsuppgifter, ledarskaps- och arbetsmiljöfrågor.

De frågor och ärenden som är ”kollegiala” beslutas av Fakultetsnämnden med underorgan och handlar bland annat om övergripande, strategiska beslut om kvalitetsarbete i utbildning och forskning.

Översikt av arbetssätt inom ledningsorganisationen
Översikt av arbetssätt inom KI:s ledningsorganisation. Foto: N/A

Ledningsavstämning

För att sortera och förbereda såväl kollegiala som linjerelaterade frågor och ärenden sker regelbundet en ledningsavstämning där universitetsledningen bestående av rektor, prorektor och universitetsdirektör samt planeringsdirektör, chef för fakultetskansliet och kommunikationsdirektör ingår. Ledningsavstämningen är inte ett forum för beslut utan vidarebefordrar kollegiala ärenden till Fakultetsnämnden och ärenden i linjen till rektors ledningsgrupp eller direkt till rektor. 

Rektors ledningsgrupp och beslut i linjen

I rektors ledningsgrupp ingår universitetsledningen, dekanerna för KI:s tre institutionsgrupper och en studentrepresentant. Rektors ledningsgrupp bereder och diskuterar frågor och ärenden i linjen, som rektor eller nästföljande led i linjen fattar beslut om i enlighet med KI:s gällande styrdokument. 

Fakultetsnämnden och kollegiala beslut

I Fakultetsnämnden ingår rektor, tre vicerektorer, tre dekaner, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter. Fakultetsnämnden fattar beslut om kollegiala frågor och ärenden med stöd av ett antal kommittéer, råd och nämnder. Inför sammanträden i Fakultetsnämnden förbereds frågor och ärenden av ett arbetsutskott.

Kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå; forskarnivå; respektive forskning är beredande organ till fakultetsnämnden. I varje kommitté ingår en vicerektor, sex lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter samt representanter för fackliga organisationer.

Infrastrukturnämnden och docenturnämnden är exempel på stödfunktioner till fakultetsnämnden.