Strukturerad lärandeaktivitet: barnmorska

Låt dig som är involverad i handledning inspireras av Margareta Bjenne som delar med sig av hur de på en barnmorskemottagning (BMM) arbetar med peer learning.

Bakgrund

Peer learning beskrivs som en pedagogisk modell och metod som lägger tonvikt på ett studentaktiverande arbetssätt. Peer learning betyder jämbördig, och definieras som ”Att nyttja undervisning och lärande strategier där studerande lär med och av varandra utan omedelbar intervention av lärare och handledare” (Topping, 2009). Metoden innebär att två eller flera studerande tillsammans har olika strukturerade uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker hjälp eller diskuterar vidare med en handledare.

Studenterna ska träna att ge varandra återkoppling på den utförda uppgiften. Lärandemål är utgångspunkten för uppgifterna och så även återkopplingen.

Förberedelse

  • Utgå från studenternas lärandemål.
  • Studenterna väljer ut vem av dem som ska utföra momentet/situationen och vem som ska vara observatör.
  • Studenterna förbereder sig genom att inhämta adekvat information t.ex. PM.
  • Studenterna inhämtar patientens medgivande och informerar om vad som ska ske och hur.

Genomförande

Studenterna presenterar sig och tydliggör för patienten respektive roller under utförandet. Vid genomförandet medverkar medstudent och handledare finns tillgänglig vid behov.

Återkoppling

Efter genomförandet samlas studenter och handledare för uppföljande reflektion och återkoppling. Studenten som utfört momentet beskriver hur hon/han uppfattat situationen, vad gick bra och varför, vad gick mindre bra och varför? Hur kan jag göra nästa gång och motivera varför.

Observatören ger en tydlig återkoppling, vad gick bra och motivera varför? Vad bör studentkollega tänka på nästa gång och varför? Här används gärna GIBBS reflektionscykel.

Studenterna reflekterar tillsammans. Vad har vi lärt? Har lärandemål uppnåtts?

  • Topping, K. J. (2009). Peer assesment. Theory into practice, 48 (1), 20-27.
  • CKU

Erfarenhet från Huddinge barnmorskemottagning:

Två barnmorskestudenter, två handledare

Första dagen introduktion tillsammans alla fyra. Informera om upplägget för peer learning.

Första tre veckorna går barnmorskestudenterna med varsin handledare och olika barnmorskor på mottagningen.

De tre sista veckorna av VFU är det lämpligt med peer learning, för då är de ganska självständiga och kan ta patient tillsammans utan handledare på rummet. Nu kan handledarna turas om att vara tillgängliga. Lämpligt att ta 2-4 patientbesök tillsammans varje dag och resten av dagen patienter tillsammans med handledare.

Exempel på lämpliga aktiviteter för peer learning

  • Föräldragrupp eller individuell föräldraförberedelse
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Gravida

Innan besök bestämmer studenterna vem som ska vara aktiv och vem som observerar. Nästa besök byter de roller. Kort reflektion kan behövas med handledare i slutet av besöket för att stämma av att de har tänkt rätt. Handledare kan behöva skriva recept. Efter 2-4 gemensamma besök är det bra med reflektion tillsammans och senare även med handledare.

Förslag hur preventivmedelsrådgivning kan gå till

Det kan vara diskussion om preventivmedel för någon som aldrig tidigare använt preventivmedel eller någon som inte trivs med sitt preventivmedel och vill diskutera andra metoder. Det kan vara förnyelse av recept för någon som trivs bra med sitt p-piller. Barnmorskestudenterna kan tillsammans med handledare eller själva i förväg välja ut lämpliga besök i tidboken. Tid för reflektion mellan besöken planeras in.

Innan besöken förbereder sig barnmorskestudenterna genom att tillsammans repetera teoretiska kunskaper och testa varandras kunskaper. Om det finns en tidigare journal så kan de förbereda sig genom att läsa denna och se i bokningen vad patienten eventuellt har önskat. De läser eventuellt tillsammans aktuella PM. Barnmorskestudenterna bestämmer vem som ska vara aktiv och vem som ska vara observatör vid första besöket. Vid nästa besök blir det ombytta roller. De inhämtar patientens samtycke och informerar om sina roller.

Under besöket inhämtar den aktiva barnmorskestudenten önskemål och funderingar från patienten. Anamnesupptagning sker och samtidigt skrivs journal, om p-piller ska förskrivas kontrolleras blodtryck, längd och vikt. Därefter kan barnmorskestudenterna diskutera och reflektera tillsammans om vilket preventivmedel som kan vara lämpligt. Patienten kan vara delaktig i denna diskussion och känna sig delaktig i beslutet.

Efter besöket sker en kort reflektion med handledare för att få bekräftat att de har tänkt rätt och eventuellt kan recept behöva förskrivas av handledare. Därefter reflekterar barnmorskestudenterna tillsammans och eventuell komplettering av journalen utförs. Efter fyra gemensamma patienter är det lämpligt med en längre reflektion tillsammans med handledare.

Reflektion

Att reflektera och träna sin reflektionsförmåga är ett viktigt moment i handledarsamtalet. Handledningscykeln kan vara till hjälp att reflektera över erfarenheter med målgrupp, medarbetare, verksamhet och samarbetspartner. Även erfarenheter av handledningssamtalen bör vara i fokus för reflektion. Reflektion peer learning

Skapare av lärandeaktiviteten

Margareta Bjenne: margareta.bjenne@regionstockholm.se.
 

HB
Innehållsgranskare:
Helena Brodin
2024-03-27