Strukturerad lärandeaktivitet läkare termin 4

Här nedan finns ett peer learning exempel för läkarstudenter med tillhörande bedömningsmall från KI Danderydssjukhus där version 1 är utarbetat HT20 av Ingrid Fugmann, klinisk assistent. Att använda och modifiera till den egna verksamheten som involverad i handledningsprocesser i VIL.

Peer learning -aktivitetskort 

Patientmöte- anamnes och status

Den sjuka människan 2, Läkarprogrammet T:4, Karolinska Institutet Danderyds sjukhus

Lärandemål: På ett professionellt och patientcentrerat sätt genomföra en anamnestagning och fullständigt status på en patient med en känd sökorsak.

Aktivitet: 2-3 studenter ska tillsammans öva sig på anamnes och fullständigt status.

Före patientmötet

Diskutera vad ni behöver förbereda innan ni träffar patienten. Se till att ni har läst igenom bedömningsmallen för återkoppling.

 • Vilka frågor kan vara relevanta att ställa till patienten? Vad i patientens bakgrund (tidigare/nuvarande sjukdomar, hereditet, socialt, etc) kan vara extra viktigt att fråga efter?
 • Vilka statusfynd kan man tänka sig att patienten skulle kunna ha?
 • Vilka hygienrutiner ska följas på avdelningen och vilka hygienåtgärder behövs för just din patient (plastförkläde/handskar/visir/munskydd)?
 • Vilken utrustning behöver förberedas (stetoskop/blodtrycksmanschett/ficklampa/reflexhammare)?

Reflektera och förbered patientmötet sinsemellan, därefter presenterar och diskuterar ni förberedelserna med handledaren och får återkoppling (Avstämning)

Under patientmötet

Ska en av studenterna vara observatör och fylla i en bedömningsmall för senare återkoppling till de 1-2 studenterna som tar anamnes och genomför status.

Efter patientmötet

Reflektera över och diskutera (innan ni möter handledaren):

 • Anamnestagning och status i relation till planeringen.
 • Bemötande, frågeteknik, patientens talutrymme.
 • Hur klargjordes situationen ur patientens perspektiv?
 • Användes ett systematiskt tillvägagångssätt när patienten undersöktes?
 • Hur kan mötet ha upplevts av patienten?
 • Områden för utveckling? Hur ska du gå tillväga?
 • Vad tar du med dig till nästa patientmöte?

Presentera patienten enligt SBAR för handledaren och diskutera/reflektera i grupp.

Peer learning- Bedömingsmall Anamnes

Tabellen visar på de uppgifter som bedömaren observerar och noterar kring anamnes i kolumner som heter Ja Delvis Nej Kommentar.
Ja Delvis Nej Kommentar
Presenterar sig för patienten
Ger patienten möjlighet att själv prata om sina besvär
Använder enkla, öppna frågor och undviker ledande frågor
Fullföljer viktiga anamnestiska frågor
Leder in samtalet på ett rimligt spår
Får med alla delar i anamnesen: • Socialt • Rökning/alkohol • Tidigare/nuvarande sjukdomar • Aktuellt • Allergi •Aktuella läkemedel
Sammanfattar anamnesen tillsammans med patienten

Peer learning- Bedömingsmall Status

Tabellen visar på de uppgifter som bedömaren observerar och noterar kring status i kolumner som heter Ja Delvis Nej Kommentar.
Ja Delvis Nej Kommentar
Informerar patienten om de olika stegen i undersökningen
Undersöker patienten vänligt och med respekt
Har en systematisk undersökningsteknik

Vad gick bra?

Vad kan förbättras till nästa gång?

Datum:

Student som genomför patientmöte:

Observatör:

Skapare av lärandeaktiviteten

Kontaktperson är Eli Westerlund, överläkare internmedicin: eli.westerlund@regionstockholm.se 

Version 1 skapades av Ingrid Fugmann, klinisk assistent: ingrid.fugmann@regionstockholm.se
 

HB
Innehållsgranskare:
Helena Brodin
2023-11-02