Strukturerad lärandeaktivitet barn- och ungdomssjuksköterska

Annika Steenbergs peer learning aktivitet på en skolsköterskemottagning för specialistsjuksköterskestudent barn och ungdom alternativt Distriktssköterskestudent finns nedan att inspireras av i planering av peer learning i den egna verksamheten.
Syftet med denna aktivitet är att utveckla förmågor kopplade till studentens lärandemål som gör att studenten ges möjlighet att förbereda sig för att självständigt leda besöken för elever som uppsöker den öppna mottagning.

Lärandemål kopplat till aktiviteten

- självständigt utföra hälso- och omvårdnadsarbete inom EMI (elevhälsans medicinska insats)

- tillämpa lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter i hälso- och omvårdnadsarbetet

- visa förmåga att reflektera utifrån barnets perspektiv

- visa förmåga att göra bedömningar, prioriteringar och utvärdera omvårdnad med hänsyn till etiska aspekter samt kunna reflektera över konsekvenser för det enskilda barnet, unga och deras närstående

 

Fallbeskrivningar

Det är öppen mottagning.

- Det knackar på dörren. Det är en elev i årskurs 1 som kommer tillsammans med en fritidspedagog. Eleven säger att hen har ont i huvudet. Fritidspedagogen undrar om hen kan få en Alvedon. Eleven väger ca 20 kg.

- Det knackar på dörren. Det är en elev i årskurs 9 som kommer tillsammans med en klasskompis. Eleven säger att hen har ont i huvudet och frågar efter en Alvedon.

Eleven väger ca 60 kg.

- Det knackar på dörren. En elev i årskurs 5 har sprungit i trappan och vrickat foten. Har nu ont i foten, har svårt stödja på foten. Foten är inte svullen, ingen rodnad syns, men det gör ont när hen rör foten.

 

Att göra

Reflektera och diskutera fritt utifrån dessa fall. Skriv ner ”stödord” utifrån er diskussion så att ni muntligt kan redogöra för vad ni kommit fram till efteråt.

Exempel på frågor:

Vilken ytterligare information önskar du?

Vilka frågor ställer du?

Hur ni hade tänkt och gjort i dessa fall?

Vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till?

Hur handlägger du ärendet?

Samverkar du med någon ”externt”? Om ja, med vem och hur? Vad är viktigt att tänka

på och att ta hänsyn till då?

 

Reflektion/återkoppling

I uppgiften får studenterna instruktioner att de inte bara ska diskutera de olika fallbeskrivningarna sinsemellan utan även föra anteckningar så att de kan redogöra för diskussionerna efteråt. Efter överenskommen tid följer vi handledare upp aktiviteten och de får då berätta vad de kommit fram till och hur de tänkt i varje enskilt fall och motivera varför.

Här stärker vi det de kommit fram till och ställer öppna frågor för att förtydliga eller för att komplettera aspekter och lyfta fram flera sidor av fallen. I detta steg så sitter vi alltså tillsammans handledare och studenter för en gemensam diskussion. Att ta del av varandras reflektioner gör att flera lösningar och perspektiv lyfts fram. Studenten kan då se flera exempel på olika tänkbara lösningar. Dessa diskussionen kan även bidra till att fördjupa lärandet. Studenterna får slutligen reflektera över aktiviteten och hur de tycker att deras lärande har utvecklats kopplat till lärandemålen för denna VFU.

Skapare av lärandeaktiviteten

 Annika Steenberg Skolsköterska Stockholms Stad: annika.steenberg@edu.stockholm.se

HB
Innehållsgranskare:
Helena Brodin
2023-11-02