Strukturerad lärandeaktivitet Läkare termin 6

Emma Johansson, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, har utarbetat en peer learning aktivitet för läkarstudenter i termin 6: Arm-Ankel Index mätning på hudmottagning KUS-Solna. En aktivitet för involverade i handledningsprocessen i VIL att använda, anpassa efter sin situation och inspireras av.

Läkarstudent T:6 Arm-Ankel Index mätning.

Hud mottagning KUS-Solna

1. Identifiera lärandebehov

Självständigt kunna utföra ankel/arm-index och tolka resultatet

2. Inhämta kunskap

Studenten instrueras att titta på inspelad föreläsning ”Bensår av Desiree Wiegleb Edström” via Canvas. Läsa kapitlet om Bensår i kursboken.

3. Förbereda momentet

Studenterna schemaläggs två och två att självständigt utföra ankel/arm-index på bensårspatienter som kommer till hudmottagningen för såromläggning hos sjuksköterska och/eller läkare. Ta fram material som behövs (blodtrycksmanschett, stetoskop, doppler, gel, ev förbandsmaterial för att skydda ev. bensår). Ta fram dokument för bedömning. Klinisk handledare, läkare, finns tillgänglig för flera studenter parallellt. Samling sker i grupp 6-12 studenter efter utfört moment, rum bokas för detta.

4. Stämma av studenter-handledare och ev. mellan handledare

Handledarna stämmer av med sjuksköterskor och läkare som träffar patienten innan undervisningen. Studenterna får muntlig och skriftlig information om hur det ska gå till inkl. dokument för bedömning.

5. Genomföra och observera

Studenterna utför momentet inne på rummet, de tar ankel/arm-index på varsitt ben, med varandra som observatörer. Observatören fyller i bedömningsprotokoll. Handledaren finns tillgänglig men deltar inte hela tiden på rummet.

6. Feedback från kamraten/observatören

På det praktiska utförandet:

1) Sätter på BT manschett på nedre delen av benet

2) Tar på gel / Håller dopplern cirka 45 grader

3) Identifierar var a. dorsalis och a tibialis posterior ska höras

4) Pumpar upp/beskriver 20-30 mmHg över och släpper långsamt

5) Mäter BT i arm

6) Räknar ut ankel/arm index

7) Tolkar resultatet riktigt. Sammanfattar sedan: Vad var bra? Vad kan förbättras? Studenterna ger varandra feedback och reflekterar.

7. Feedback från handledaren

Handledaren kan tillkallas för formativ bedömning om peer-paret har svårt att t ex hitta artärerna. Reflektion i grupp efter utförd lärande aktivitet.

8. Bedömning/Examination- hur? Bedömningsinstrument?

Tolkning av ankel/arm-index kontrolleras på skriftlig tentamen i slutet på kursen. Praktiskt utförande bedöms av handledaren under VFU-placering och testas eventuellt på OSCE-prov som del i klinisk medicin. Då finns en särskild bedömningsmall framtagen för detta.

Skapare av lärandeaktiviteten

 Emma Johansson Överläkare Hud Karolinska Universitetssjukhuset Solna: emma.k.johansson@regionstockholm.se

HB
Innehållsgranskare:
Helena Brodin
2023-11-02