Strukturerad lärandeaktivitet Fysioterapeut termin 6

Här beskrivs en peer learning aktivitet från fysioterapeuten Linda Ekenros på Idrottskliniken Rehab Solna; Nybesök post knäplastik. Skapad och modifierad för att vara med i Peer learning guiden på KI, för andra som är involverade i handledningsprocesser i VIL att använda eller inspireras av.

Utvalt lärandemål från kursplanen:

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

1. Kommunicera rekommendationer kring fysioterapeutiska interventioner riktat till olika målgrupper med stöd av riktlinjer/vårdprogram

Aktivitet

Patientmottagande vid nybesök, postoperativ knäplastik. Studenterna förväntas ta anamnes i syfte att identifiera patientens behov och förutsättningar samt dess kontext och förväntningar. Utföra en klinisk undersökning och formulera en bedömning samt upprätta en åtgärdsplan som ska kommuniceras med patienten i enighet med personcentrerad vård.

1. Identifiera lärandebehov:

Patientsamtal, utföra undersökning, genomföra och diskutera åtgärdsplan med patient. Syftet är att studenterna ska tränas i att ta en anamnes med användbar information och innehåll. Kunna genomföra en klinisk undersökning samt kunna identifiera patientens behov av åtgärd och kunna anpassa den för en specifik patients kontext i enighet med ICF.

2. Inhämta kunskap:

Kurslitteratur, vetenskaplig litteratur kring rehabilitering efter ett kirurgiskt ingrepp med total knäplastik, läsa vårdprogram om rehabiliteringsfaser. Läsa patientens operationsberättelse och remiss från ortopedkirurg.

3. Förbereda momentet:

Läsa patientremissen (en del i att inhämta kunskap). Repetera fysioterapiprocessen för undersökningsmetodik samt genomförande av åtgärd, repetera mätning av ledrörlighet med goniometer samt mäta ledsvullnad med måttband. Ta fram statusblad som stöd vid anamnestagning och statustagning. Ta fram goniometer och myrinmätare samt papper och penna.

4. Stämma av med handledare:

Studenterna förklarar för handledare hur tillvägagångssättet är planerat. Vem som ska agera och vem som ska observera. Vilka anamnesfrågor som de önskar tänker ställa och följdfrågor på dessa. Vad som ska undersökas hos patienten och hur, vilka eventuella postoperativa restriktioner som föreligger och hur studenterna ska beakta dessa vid undersökning.

5. Genomföra och observera:

En student genomför hela patientmötet och den andre är aktiv observatör. Den aktive observatören är kritisk vän under momentet, men även assistent som griper in vid behov – men bara om den aktive studenten ber om stöd/ hjälp.

6. Feedback från kamraten/observatören- på vad?

Innan återkoppling från peer/observatör ges får den aktive studenten själv reflektera över sin insats enligt Gibbs reflektionscykel. Reflektionen enligt Gibb kretsar kring olika steg av frågeställningar:

 1. Beskrivning, Vad hände?
 2. Känslor: Vad kände du, gick det som förväntat, var det något som överraskade dig?
 3. Värdering: Vad var positivt, vad var negativt?
 4. Analys: vad kan du ta med dig av detta? Vad kan du lära dig till nästa gång?
 5. Slutsats: kunde du ha gjort något annat / annorlunda?
 6. Handlingsplan: vad gör du nästa gång något liknande händer igen?

Därefter ger observatören (peer studenten) återkoppling och fokuserar kring olika områden, men främsta fokuset enligt lärande mål: kommunikation med patienten.

 • Hur gick anamnestagningen, fick den aktiva studenten fram användbar information?
 • Hur gick undersökningen?
 • Kunde den aktiva studenten dra slutsatser ifrån sin undersökning för att upprätta en bedömning av patientens funktion och dess kontext?
 • Hur kommunicerades konklusionen av undersökningen med patienten och hur gavs information till patienten?
 • Kunde den aktiva studenten skapa en situation där patienten var delaktig i behandlingsplaneringen?

7. Feedback från handledaren

Ges i form av tydlig kommunikation med studenterna tillsammans och en och en. Vid feedbacksituationen beskriver studenterna sina insatser, hur de tänkte och hur de gjorde samt vad som gick bra och vad som kunde gått bättre. I enighet med vad som beskrivits ovan. Handledaren stimulerar återkopplingssituationen så den blir avslappnad så att studenterna vågar uttrycka vad som var svårt och vilka frågor de har vidare.

Handledaren ger feedback som studenterna kan ha nytta av framåt vid nästkommande patientmöten (feed forward).

8. Bedömning

Bedömningen för just detta peer-learning moment blir själva återkopplingen studenterna emellan samt med handledaren som tar del av den aktive studentens reflektion över sin insats samt observatören / peer studentens återkoppling i form av kritisk vän.

Skapare av lärandeaktiviteten

 Linda Ekenros Fysioterapeut, Idrottskliniken Rehab Solna, http://www.idrottsklinikenrehab.se

HB
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2024-04-26