Strukturerade lärandeaktiviteter Fysioterapeut termin 3

Inspireras som involverad i handledningsprocesser av hur Emmi Nordenstam, Fysioterapeut Danderyds sjukhus Kir/Uro klinik, 2021 sammanställt peer learning aktiviteter i 3 steg och modifierat dem till KI's ”Peer-learning Guiden” 2022.
1. Att utföra en funktionsbedömning
2. Att ta anamnes
3. Att planera och genomföra ett undervisningstillfälle

1. Att utföra en funktionsbedömning

Lärandemål:

 • Etablera kontakt, skapa förtroende, kommunicera och samarbeta respektfullt med patienter och andra professioner i teamet.
 • Samla in och värdera information med relevans för fysioterapi från olika källor och utifrån det ge förslag på kortsiktiga mål samt förslag på intervention och uppföljning för problemområden inom slutenvården.
 • Dokumentera alla delar av fysioterapiprocessen i journal i enlighet med journallagen.
 • Ta ansvar för sitt eget lärande genom att aktivt söka och utbyta kunskap och  erfarenheter i enlighet med evidensbaserad praktik och reflektera över egen insats i patientmötet.

Aktivitet

Ett status ska belysa patientens aktuella hälsotillstånd, detta kan utföras med hjälp av olika undersökningar och observationer. En första fysioterapeutisk funktionsbedömning kan t ex innefatta en bedömning av patientens andnings- eller cirkulationsstatus, smärttillstånd eller en bedömning av balans-, förflyttnings- eller gångförmåga. Bedömningen ligger ofta till grund för behovet av fortsatta fysioterapeutiska interventioner under vårdtiden.

Förbered

Handledare: Välj ut en lämplig patient som studenterna kan träffa tillsammans. Stäm av planen med studenterna före patientmötet.

Studenter: Denna uppgift bygger på att ni arbetar tillsammans. Förbered er genom att ta del av den valda patientens journal. Vilken kunskap om patientens aktuella medicinska tillstånd behöver ni inför mötet med patienten? Hur införskaffar ni den kunskapen? Framgår det varför patienten behöver träffa en fysioterapeut? Vilka undersökningar och mätinstrument kan vara relevanta att utföra respektive använda? Planera er undersökning och bestäm hur ni delar upp uppgifterna sinsemellan. Ha en plan för vad ni gör om ni stöter på problem inne hos patienten. Stäm av er plan med handledaren. 

Genomför/Observera

Studenter: Utför er undersökning. När den ena utför ett moment observerar den andra. Den som utför får be den som observerar om hjälp vid behov. Under undersökningen, fråga patienten vad hen upplever är sitt största problem.

Handledare: Närvara som observatör om situationen kräver det.

Utvärdera

Studenter: Finns det något ni behöver överrapportera till ansvarig sköterska efter bedömningen? Till handledaren? Gå tillsammans igenom de fynd ni gjort. Definiera max 3 fysioterapeutiska problem. Sätt upp kortsiktiga, specifika mål. Planera vilka åtgärder ni vill göra. Dokumentera allt enligt Fysioterapiprocessen i journalen efter att ni har reflekterat.

Handledare: Läs journalen när den är klar och ge återkoppling till studenterna.

Reflektera

Studenter: Reflektera över en händelse under patientmötet, något som gick bra eller något som inte gick som planerat. Ta stöd av Gibbs reflektionscykel, ge sedan varandra återkoppling. Avsluta med att reflektera över om ni kan förbättra ert samarbete på något sätt till nästa patientmöte. Vad har ni lärt er av varandra? Överensstämde patientens upplevda problem med era fynd?

Diskutera med er handledare: Hur kan man bemöta patientens personliga mål under vårdtiden och få patienten motiverad och delaktig i behandlingsplanen?

Handledare: Reflektera tillsammans med studenterna kring patientmötet om du såg utförandet annars kring frågeställningarna ovanför.

2. Att ta anamnes

Lärandemål:

 • Etablera kontakt, skapa förtroende, kommunicera och samarbeta respektfullt med patienter, närstående och andra professioner i teamet
 • Samla in och värdera information med relevans för fysioterapi från olika källor
 • Ta ansvar för sitt eget lärande genom att aktivt söka och utbyta kunskap och erfarenheter i enlighet med evidensbaserad praktik och reflektera över egen insats i patientmötet.

Aktivitet

Anamnesen är uppgifter som bygger på patientens eller närståendes berättelse om patientens hälsa och levnadsförhållanden fram till den aktuella vårdkontakten. Genom anamnesen får vi som fysioterapeuter möjlighet att utforska patientens aktuella problem men även inhämta information om patientens bakgrund. Man kan även få en uppfattning om patientens kognitiva och kommunikativa förmågor under samtalet med patienten.

Förbered

Handledare: Välj ut var sin patient till studenterna. Stäm av ev. frågor studenterna har innan de går till patienterna.

Studenter: Denna uppgift bygger på att en av er studenter utför och den andra observerar, ni behöver var sin patient. Förbered er först var för sig genom att ta del av era patienters journaler, identifiera intagningsorsak och kontaktorsak för fysioterapi. Bolla sedan tillsammans vad för information ni behöver inhämta med relevans för er som fysioterapeuter samt vilka andra källor som finns att inhämta information ifrån vid behov. Diskutera vilka anamnesuppgifter som är speciellt viktiga för den aktuella patienten, till exempel om patienten du ska träffa är en som har opererats/har andningsbesvär/har varit med om ett falltrauma/har smärta etc. Stäm av med er handledare.

Genomför/observera

Studenter: Du som ska ta anamnes genomför samtalet med patienten med din peer som observatör. Du som är observatör, observera din peers kommunikationsförmåga, bemötande och professionella förhållningssätt. Byt roller när ni växlar patient.

Handledare: Närvara som observatör om situationen kräver det.

Utvärdera

Studenter: Du som tog anamnes, se om du inhämtat all den information du hade tänkt. Om inte, varför? Kan du inhämta informationen från någon annan källa? Du som observerade, ge återkoppling utifrån de observerade områdena (se ovan). Nu finns möjlighet till handledaravstämning.

Handledare: Ge återkoppling utifrån de frågor som kommer upp.

Reflektera

Studenter: Du som tog anamnes, börja med att själv reflektera kring nedanstående frågor, diskutera sedan tillsammans med din peer.

 1. Hur upplever du din insats under patientmötet? Vilka utmaningar, förutsättningar och hinder upplever du fanns? Ställde du mest öppna eller slutna frågor? Är det något du skulle vilja göra annorlunda nästa anamnestagning?
 2. Hur försäkrade du dig om att patienten förstod dina frågor/ du förstod patientens svar?

Avsluta genom att tillsammans med handledaren reflektera kring vilka faktorer som bidrar till en trygg atmosfär mellan patient och vårdpersonal och vad ett professionellt bemötande kan leda till under den fortsatta vårdtiden.

Handledare: Reflektera tillsammans med studenterna kring patientmötet om du var närvarande annars kring frågeställningarna ovanför.

3. Att planera och genomföra ett undervisningstillfälle

Lärandemål:

 • Etablera kontakt, skapa förtroende, kommunicera och samarbeta respektfullt med patienter, närstående och andra professioner i teamet.
 • Anpassa strategier, bemötande och dosering av intervention efter situation och patientens behov.
 • Ta ansvar för sitt eget lärande genom att aktivt söka och utbyta kunskap och erfarenheter i enlighet med evidensbaserad praktik och reflektera över egen insats i patientmötet.

Aktivitet

Flertalet hälso- och sjukvårdsrapporter samt aktuell forskning inom området patientcentrerad vård belyser att ett patientcentrerat förhållningssätt och en delaktig patient har en positiv inverkan på vårdens resultat. Det är därför viktigt att genom individuellt anpassad information förmedla kunskap, förståelse och insikt om hälsotillstånd, diagnos och metoder för undersökning och behandling. Många fysioterapeutiska interventioner bygger på att informera, instruera och förmedla kunskap till patienten som ett led i att göra patienten mer delaktig och aktiv i sin vård under sin sjukhusvistelse.

Förbered

Handledare: Välj ut var sin patient till studenterna. Stäm av ev. frågor studenterna har före undervisningstillfället.

Studenter: Förbered er genom att först läsa kapitlet om Personcentrerad vård i Vårdhandboken (www.vardhandboken.se). Denna uppgift bygger på att en av er utför och den andra observerar. Tillsammans med er handledare väljer ni ut var sin patient som ni ska instruera eller ge någon typ av information. Informationen kan handla om en behandling ex andningsträning, ändrade levnadsvanor, regim efter ett kirurgiskt ingrepp ex uppstigningsteknik eller varför det är viktigt med mobilisering under vårdtiden. Förbered er inför samtalen genom att läsa in er på den information som ska ges samt genom att ta del av de valda patienternas journaler. Framkommer någon information i journalen som ni behöver ta hänsyn till för att underlätta kommunikationen? Behövs något stödmaterial, i så fall vad?

Vilken kunskap vill ni att patienten har efter undervisningstillfället? Bolla idéer med varandra.

Stäm sedan av med er handledare innan ni går till patienterna.

Genomför/observera

Studenter: Genomför undervisningstillfället där din peer är observatör. Byt sedan roller inne hos nästa patient.

Handledare: Närvara om situationen kräver det.

Utvärdera

Studenter: Sammanfatta ditt undervisningstillfälle utifrån följande frågeställningar:

 1. Hur presenterade du dig och syftet med ditt besök?
 2. Hur säkerställde du att patienten förstod innehållet i undervisningen?
 3. Var det något som försvårade/förenklade kommunikationen?

Efteråt ska du som observatör delge dina observationer.

Handledare: Nu kan du som handledare ge återkoppling om du närvarade under patientmötet.

 

Reflektera

Studenter och handledare: Tillsammans med handledaren ska ni nu diskutera och reflektera kring följande frågor:

 1. Hur skulle information kunna ges om omständigheterna var annorlunda, exempelvis om patienten har kognitiv svikt, talar eller förstår minimal svenska, har kraftigt nedsatt syn eller hörsel?
 2. På vilket sätt kan dina tidigare erfarenheter av en diagnos, en funktionsnedsättning eller tidigare patientmöten påverka bemötandet av patienten? 

Aktiviteten sammanställd av Emmi Nordenstam Fysioterapeut Danderyds sjukhus Kir/Uro klin., emmi.clark-nordenstam@regionstockholm.se , 2021 och modifierad till KI- UoL- ”Peer-learning Guiden” 2022.

Skapare av lärandeaktiviteten

Emmi Nordenstam Fysioterapeut Danderyds sjukhus Kir/Uro klinik: emmi.clark-nordenstam@regionstockholm.se

HB
Innehållsgranskare:
Helena Brodin
2023-11-02