Formativ bedömning - utforma bedömning som stöttar lärande

Syftet med kursen är att stödja dig som universitetslärare/handledare i att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar, som stöttar studenters lärande.

Kursens innehåll

 • Formativ bedömning och lärande
 • Metoder och förhållningssätt vid formativ bedömning
 • Feedback literacy och själv- och kamratbedömning

Kursen baseras på teorier om lärande, återkoppling, ett reflekterande förhållningssätt och lärande via deltagaraktivitet och samarbete.

Efter kursen ska deltagaren kunna:

 • Reflektera kring grunderna för formativ bedömning och kontextens påverkan på möjligheterna till lärande och utveckling inom det egna ämnesområdet
 • Granska och utveckla aktiviteter för formativ bedömning utifrån principer om konstruktiv återkoppling och lärande.
 • Tillämpa principer för formativ bedömning som stöttar studenters lärande.

Kommentarer från tidigare kursdeltagare:

”…givande kurs med direkt användning i det praktiska arbetet.”
”Mycket bra kurs som fungerat som en energikick…”
”Mycket bra kurs, borde vara obligatorisk.”

Arbetsformer

I den pedagogiska grundsyn som kursen bygger på ingår att kursdeltagarna deltar aktivt under kursens samtliga moment. Olika undervisningsformer och tekniker, även digitala, kommer att användas i kursen. Dessa är också tänkta som modeller för deltagarnas egna undervisnings-/handledningssituationer där formativ bedömning görs.

Omfattning

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier (80 h) och de gemensamma kursträffarna på campus Flemingsberg omfattar cirka hälften av tiden (40 h schemalagda tider). Utöver detta tillkommer eget arbete, motsvarande cirka fem dagar, för inläsning av litteratur och genomförande av uppgifter (bland annat en studentintervju).Närvaro på schemabundna dagar är obligatorisk.

Förutsättningar

Kursdagarna är förlagda till sal på campus Flemingsberg. Möjlighet till nätuppkoppling under kursen behövs.

Kursen är kostnadsfri för anställda vid Karolinska Institutet och regionanställda som undervisar/handleder Karolinska Institutets studenter. Kurslitteratur bekostas av kursdeltagaren själv.

Språk

Svenska men undervisning och redovisningar på engelska förekommer.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som är lärare/handledare med grundläggande högskolepedagogisk utbildning (3-5 veckor), motsvarande till exempel GHP, GHPD eller HPK.

Bedömning/examination

Examination av kursens lärandemål sker genom att deltagaren:

 • Granskar och vidareutvecklar formativ bedömning för en student eller grupp av studenter och redovisar detta skriftligt.
 • Genomför ”peer assessment” (kamratbedömning och muntlig återkoppling) på ett par andra deltagares examinationsuppgifter.

För att godkännas på kursen krävs:

 • Aktivt deltagande på kursens samtliga moment
 • Godkänd examinationsuppgift som visar att lärandemålen uppnåtts

Instruktioner och bedömningskriterier till examinationsuppgiften tillhandahålles vid kursstart.

Meritering

Kursen räknas som meriterande och godkänns vid ansökan om docentur eller anställning som universitetsadjunkt/universitetslektor vi KI. Kursen ger dock inte högskolepoäng utan motsvarar två veckors högskolestudier.

Efter avslutade studier får godkänd deltagare ett kursintyg. För den som önskar tillgodoräkna sig kursen som en del i forskarutbildning ska ansökan om detta och registrering av poäng göras via studierektor vid den egna institutionen.

Kursdatum

Kursen ges nästa gång höstterminen 2025. 

Anmälan

Anmälan öppnar 15 mars 2025.

Antagning

Maximalt antal deltagare på kursen är 24 personer.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras. Examination för kursen kommer att tillhandahållas under tid av ett och ett halvt år efter kursens slut, det vill säga till och med kursomgång HT 2025.

Rekommenderad litteratur och övriga läromedel

 • Boud, D. & Molloy, E. (2013) Feedback in Higher and Professional Education: Understanding it and doing it well. Routledge.
 • Fler förslag till rekommenderad litteratur och övriga resurser kommer att presenteras i kursrummet på Canvas.

Kontakt 

Kursen ges av Undervisning och lärande.