Arbete inom utbildningsnämnd / programnämnd

Här finns grundläggande information och hänvisningar till handläggning inom utbildningsnämnd(UN) / programnämnd(PN).

Planering

Institutionens utbildningsansvar på grundnivå och avancerad nivå omfattar såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildnings samt för programansvariga institutioner även programansvar. För att hantera institutionens utbildningsuppdrag ska en utbildningsnämnd inrättas med det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av utbildningsansvaret.

Programnämnd ligger under Kommittén för utbildning och gemensamt verksamhetsstöd. 

Grundläggande är att ha ordning på besluts-och delegationsordningen för institutionen / programnämnden samt nämndens ledamöter och studentrepresentation. 

Tidsplanering för beslut i nämnden i förhållande till dead-lines för exempelvis, återrapportering, resursfördelning och kursplaner. Nämnden ska bland annat besluta om utbildningsutbudet under dess ansvar. Här måste det vara koordinerat mellan programhandläggare och handläggare i nämnden.

KI:s utbildningsorganisation - vem gör vad?

Delegationsordning | Medarbetare (ki.se)

Programansvar

Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

E-postadresser till PD, GUA, utbildningsnämnder och programnämnder

Mötesformalia

Deltagare i mötet och formerna är anvisade i Kurs- och programansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Beslut fattas i enlighet med institutionens besluts- och delegationsordning. 

Mötesdatum bestäms i nämnden

Läs https://medarbetare.ki.se/utbildningsnamnd

Kallelse, protokoll och justera protokoll

Kallelse går ut med eventuella bilagor senast en vecka innan mötet.

Bilagorna ska numreras och listas i kallelsen så att ledamöterna lätt kan orientera sig.

Handläggare skriver protokoll enligt mall och riktlinjer. 

Handläggare kan föredrar ärenden i nämnden. 

Så öppnar du KI-mallar direkt i PowerPoint och Word | Medarbetare

Ordförande justerar protokoll tillsammans med en ytterligare person (gärna studentrepresentant).

Handläggare signerar också protokollet som sekreterare.

Dokument och mallar rörande dokumenthantering | Medarbetare (ki.se)

Beslut

Efterfråga diarienummer (dnr) från registrator när ett nytt ärende förs upp på dagordningen för beslut.

Beslut gäller från och med att protokollet är justerat.

Ordförande och PD beslut ska arkiveras i serier. 

Beslut Per capsulam

Per capsulam beslut innebär att beslut fattas utan att nämndens medlemmar är samlade. Det händer att man måste avgöra brådskande ärenden mellan nämndmöten. Ordföranden kan då lägga fram beslutsförslag till de enskilda ledamöterna, muntligt eller skriftligt. Ledamöternas ståndpunkter samlas in och protokollförs. I protokollet ska skrivas in att beslutet har fattats per capsulam.

Mejla ut till ledamöterna, som ges rimlig tid att ta ställning (24-72 timmar), beslutstexten måste formuleras så ledamöterna kan svara  ja eller nej.

Formulera beslutet med de som röstat markeras i beslutet (ej ordförande)

Beslutet fattas av ordförande.

Studentrepresentanter

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (Högskolelagen 2 kap 7§).

MF/OF utser studentrepresentanter.

Ordförande och handläggare informerar om arbetet i nämnden, gärna med ett välkomstmejl.

Läs mer i dokumentet Anvisningar för studentinflytande.

Arvode

Arvode till studentrepresentanterna ska utbetalas terminsvis enligt tariff.

Intyg 

Efter avlutad period är det lämpligt att utfärda ett intyg till respektive studentrepresentant för arbetet i nämnden. 

Kontakt på KI

Lena Atterwall samordnar studentrepresentanter på KI.

Arkiv och registratur

Protokoll för nämndens möten ska diarieföras. 

Alla beslut ska diarieföras, med utdrag ur protokollet och underlaget till beslutet.

Blanketter och mallar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Sidan vänder sig till kursansvariga, examinatorer, lärare, studievägledare och administratörer.

Illustration av personer på möte med färgade pratbubblor.
Foto: Getty Images

Kontakt

CF
Innehållsgranskare:
Cecilia Forssman
2024-05-23