Skip to main content

Dokument och mallar rörande dokumenthantering

Här hittar du dokument som kan hjälpa dig när det gäller hantering av allmänna handlingar, arkivering och diarieföring.

Styrdokument

Archiving handbook

Arkivbeskrivning Karolinska Institutet

Arkivbeskrivning Universitetsförvaltningen

Arkivhandbok

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet - hela

Klassificeringsstruktur för Karolinska Institutet

Strategi för bevarande

Diarieföring

Diarieföring på Karolinska Institutet - en lathund

Anvisningar för utlämnande av allmän handling

Flödesschema - utlämnande av arkiverad handling

Flödesschema - utlämnande av allmän handling

Lathund Office Addin-W3D3

Ovan dokument fås vid önskemål, maila registrator@ki.se.

Processkartläggning över diarieföringsrutiner

Mallar för ärenden i W3D3

Forskningsfinansiering - 4.4 Forska

Etikprövning människa - 4.4 Forska

Etikprövning djur - 4.4 Forska

Tjänsteanteckning

Tjänsteanteckning

Fullmakter för postöppning

Fullmakt för postöppning - institution

Fullmakt för postöppning - UF

Arkivering

Praktisk arkivering

Arkivering av forskning

Arkivering av forskning - en guide

Archiving research - a guide

Mappstruktur för digital forskningsdokumentation

Godkännande av gallring av forskningsdata - blankett

Godkännande av gallring av forskningsdata - blankett engelska

Inlämning av forskningsdata på papper till arkivet – blankett

Inlämning av forskningsdata på papper till arkivet – blankett, engelsk version

Inför flytten - Hantering av forskningsmaterial inför flytten till NKS

Moving - Handling of research documents in regard to the move to NKS

Inför flytt - Hantering av forskningshandlingar vid flytt av verksamhet

Moving - Handling of research documents when moving to new premises