UBW VIS

UBW är KI:s ekonomisystem som hanterar löpande bokföring, in- och utbetalningar, kundfakturering, rapportering m.m. Systemet och dess data är en förutsättning för att uppnå god kvalitet i rapportering, analys och uppföljning av KI:s verksamhet. Ekonomiavdelningen ansvarar för systemadministration, utveckling, registerunderhåll och support av UBW.

Till UBW är flera andra system (exempelvis Primula) kopplade och Ekonomiavdelningen ansvarar även för dessa integrationer.

Målgrupp

Målgruppen för applikationerna i VIS avseende UBW är dels KI:s ledning, prefekter och administrativa chefer på institutionerna samt all ekonomiadministrativ personal på KI som ser VIS som ett bra komplement till det dagliga arbetet i källsystemet. Även andra yrkeskategorier än denna primära målgrupp som anser sig ha användning av applikationerna skall givetvis få tillgång till dem.

Applikationer

Fyra olika applikationer finns utvecklade i VIS där information hämtas från UBW:

  • Ekonomi – applikationen skall fungera som ett underlag för att kunna ge indikationer att agera t.ex. vid trendbrott mot tidigare år samt underlag för intern kommunikation inom institutionen. Applikationen ska även fungera som ett stöd i analyser av verksamheten samt arbete med verksamhetsplan och budget. I den här applikationen finns det möjlighet att se alla institutioner på en övergripande nivå.
  • Ekonomi detaljerad – samma applikation som ovan men med skillnaden att det finns möjlighet att se detaljer (ner på transaktionsnivå) avseende den egna institutionen. Även denna applikation är tänkt att fungera som stöd vid exempelvis planering och budgetering vid institutionen eller vid uppföljningsarbete.
  • Ledningsvy – visar ett antal fastslagna nyckeltal och myndighetskapital per vald institution samt rapport motsvarande dokumentet ”Institutionssammanställning”.
  • Forskarvy – skall ge en tydlig bild över forskargruppernas ekonomi utifrån ett projektperspektiv.

Fördelar med UBW i VIS

  • Överskådliga underlag för uppföljning och analys både på institutionsnivå och egna enheter/forskargrupper.
  • Enklare och snabbare uppföljning på Sektion-, GRP- och/eller Projektnivå
  • Enklelt att "borra" sig ner i både resultat- och balansräkningen för en vald period vilket gör det lätt att se trender och göra jämförelser
  • Färdig statistik presenterad direkt i applikationerna - både pivottabeller och grafiska diagram
  • Lätt att jämföra nyckeltal över perioder
  • Underlag för strategiska beslut och/eller budgetarbete

Behörighet

För att få behörighet till VIS fyller du i behörighetsblanketten som du hittar längst ner på sidan under "Dokument". Administrativ chef, prefekt eller motsvarande skall skriva under ansökan. Maila sedan blanketten till vis@ki.se så läggs din behörighet upp.

Inloggning i VIS

Logga in med ditt vanliga användarnamn (KI-ID) och lösenord som du använder när du loggar in i KI:s mailsystem.

Logga in här

Support

Om du har tekniska poblem med VIS kan du söka i sammanställningen över vanliga inloggningsproblem som du hittar under FAQ VIS under "Dokument" längst ner på sidan. Om problemet kvarstår och är av teknisk karaktär kan du kontakta IT-support genom att skapa ett ärende i Självserviceportalen.

Har du några frågor om innehållet i VIS kontakta vis@ki.se.

Handledning

Handledning avseende applikationerna hittar du under "Dokument" längst ner på sidan.

Dokument

UL
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2024-02-01