Föreskrifter för rekrytering av rektor

Föreskrifterna beskriver beredningsprocessen för rekrytering av rektor.

  • Diarienummer: 1-872/2021
  • Dnr föreg. version: 1-191/2016
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: Konsistoriet och universitetsledningen
  • Revidering med avseende på: Ändringar i bestämmelserna om sökkommitté, hörandeförsamlingens uppdrag och smärre språkliga och redaktionella ändringar.

Sammanfattning av föreskrifterna

Av högskoleförordningen framgår att rektor anställs genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Vidare framgår av bestämmelsen att innan styrelsen lämnar sitt förslag ska den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt. I sitt arbete med att föreslå rektor, ska styrelsen så långt det är möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater. Styrelsen ska för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats. 

Styrelsen vid Karolinska Institutet (KI) benämns Konsistoriet. 

Enligt Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet beslutar konsistoriet om förslag till regeringen om förordnande av rektor samt om ärendets beredning. 

Föreskrifterna i sin helhet