Föreskrifter för rekrytering av prorektor

Föreskrifterna beskriver processen för beslut om uppdrag som prorektor vid KI.

  • Diarienummer: 1-761/2022
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: Konsistoriet och universitetsledningen
  • Revidering med avseende på: Tidigare bestämmelser om en sökkommitté tas bort samt redaktionella ändringar.

Sammanfattning av föreskrifterna

Enligt högskoleförordningen ska rektor ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Rektors ställföreträdare utses av styrelsen. 

Behörig att vara rektors ställföreträdare är enligt 2 kap. 11 § högskoleförordningen den som uppfyller behörighetskraven för professor eller lektor. 

Styrelsen vid Karolinska Institutet (KI) benämns Konsistoriet. 

Enligt Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet beslutar konsistoriet om uppdrag som prorektor vid KI. 

Prorektor ska vara väl etablerad vid KI. Prorektor ska komplettera rektor vad avser lärosätets kärnverksamheter. Prorektor ska även vara aktiv och ha goda kunskaper om några av lärosätets kärnverksamheter. KI eftersträvar en jämn könsfördelning inom universitetsledningen. 

Föreskrifterna i sin helhet