Regler och lagrum vid rekrytering

Här finner du en översikt över vilka lagar och regler som styr rekryteringsprocessen vid Karolinska Institutet.

Högskoleförfattningarna

Högskolelagen innehåller generella bestämmelser om styrningen av universitet och högskolor. Lagens tredje kapitel innehåller bestämmelser som styr anställning av lärare. Lagen tydliggör att professor och lektor ska finnas som lärarbefattningar vid ett universitet men att varje lärosäte sedan kan besluta om ytterligare lärarbefattningar. Lagen berör även vad som ingår i en professors arbetsuppgifter samt reglerar förenade anställningar. Bestämmelserna i högskolelagen kompletteras sedan av bestämmelserna i högskoleförordningens fjärde kapitel. Högskoleförordningen reglerar behörighetskraven för lektor och professor samt ytterligare lärarbefattningar såsom adjungerad professor, gästprofessor och biträdande lektor. Högskoleförordningen delegerar sedan ned en stor del av beslutanderätten till universiteten att själva bestämma övriga lärarbefattningar, bedömningskriterier för dessa samt hur granskningsprocessen ska gå till. Av den anledningen är universitetens interna regelverk viktiga att ta del av om man vill få en bild av hur lärarrekryteringen går till vid ett universitet.

Interna regelverk

Anställningsordningen gäller från och med 1 februari 2022 och gäller tills vidare. Anställningsordningen med tillhörande anvisningar samlar de regler som ska gälla vid anställning av lärare. I dessa regelverk reglerar KI vilka befattningar som ska räknas som läraranställningar, vilka bedömningskriterier som gäller samt hur granskningsprocessen ska genomföras.

Anställningsförordningen

Anställning inom offentlig sektor

Karolinska institutet är en statlig myndighet vilket innebär att ärenden om anställning vid Karolinska Institutet innebär myndighetsutövning.

Allmän lagstiftning

Kollektivavtal

Samverkansavtal

Jävsregler

Karolinska institutets jävsregler gäller vid rekrytering.

Sakkunniga

Karolinska Institutet har fastställt arvodesnivåer till sakkunniga vid tillsättning av läraranställningar, såsom lektor, professor och biträdande lektor. Även arvode för prövning av docentur är fastställt. För anställda vid KI utgår ingen extra ersättning för uppdrag som sakkunnig utöver ordinarie lön.

PG
Innehållsgranskare:
2024-03-07