Befattningar vid KI

Här hittar du information om våra befattningar vid KI.

Doktorand

Till skillnad från annan rekrytering rekryteras en doktorand först och främst till en utbildningsplats och inte till en anställning. Det innebär att process och regelverk delvis ser annorlunda ut, men behovet av att välja ut rätt kandidat är minst lika viktigt vid doktorandrekrytering som vid övriga rekryteringar.

Postdoktor

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning som ett första karriärsteg efter disputationen. En person kan vara anställd som postdoktor vid KI i högst tre år, dels enligt kollektivavtal för postdoktor (PKA) på max två år och dels på så kallad särskild visstidsanställning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) på max 1 år (som har införts 1 oktober 2022 och ersatt allmän visstidsanställning).

För att kunna anställas på PKA bör doktorsexamen ha avlagts de senaste tre åren före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter, klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.  En anställning på PKA får också förlängas utifrån ovanstående särskilda skäl. Den ska dock alltid förlängas utifrån föräldraledighet. En anställning som postdoktor avser arbete på heltid.

Stipendium för bedrivande av postdoktorsstudier får ges till personer bosatta i andra länder som kommer till Sverige med avsikt att endast stanna i Sverige under hela eller delar av sin postdoktorsutbildning vid KI. Personer som är bosatta i Sverige och/eller har genomfört hela eller delar av sin akademiska utbildning vid KI eller något annat lärosäte i Sverige kan inte komma ifråga för stipendium från KI. Postdoktorstudier på stipendium räknas inte som anställningstid som postdoktor (högst tre år).

Biträdande lektor

En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med rätt att bli prövad för en befordran till lektor. Perioden som biträdande lektor ligger i normalfallet efter perioden som postdoktor eller motsvarande. För att betraktas som behörig för en biträdande lektorsanställning är den som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Anställningstiden för en biträdande lektor kan variera mellan 4-6 år. Anställningstiden fastställs innan utlysning av det biträdande lektoratet. En person som anställs som biträdande lektor har rätt att bli prövad för en lektorsanställning och därmed få en tillsvidareanställning. För information om befordran till lektor se Anvisningar till anställningsordningen (dnr 1-40/2018) paragraf 3.4.

Läs mer om anställning och befordran av biträdande lektor.

Senior forskare

En senior forskare har disputerat och uppnått tillräcklig vetenskaplig skicklighet för att vara forskningsledare. Den seniora forskaren ska bland annat ha visat en egen etablerad forskningslinje och vara nationell och internationell erkänd. I arbetsuppgifterna för en senior forskare ingår huvudsakligen forskning men även undervisning och handledning bör ingå i arbetsuppgifterna.

Forskningsspecialist

En forskningsspecialist har disputerat och har dokumenterat forskningsarbete efter disputation. I en forskningsspecialist arbetsuppgifter ingår att delta i forskningsverksamhet.

Senior forskningsspecialist

En senior forskningsspecialist har disputerat och visat en god vetenskaplig självständighet där de egna insatserna har varit betydelsefulla.  I en senior forskningsspecialist arbetsuppgifter ingår att delta i forskningsverksamhet. Därutöver kan arbetsuppgifter som att bedriva undervisning eller administrativt arbete ingå.  En anställning som senior forskningsspecialist sker efter meriteringsperioden som forskningsspecialist, postdoktor, forskarassistent/biträdande lektor eller motsvarande.

Forskningsinfrastrukturspecialist

En forskningsspecialist har disputerat och har uppvisat teknisk och metodologisk skicklighet. I en forskningsinfrastruktursspecialist arbetsuppgifter ingår att tillhandahålla kvalificerad kompetens samt teknisk och/eller metodologisk service och utveckling.

Senior forskningsinfrastrukturspecialist

En senior forskningsinfrastrukturspecialist har disputerat och uppvisat en god teknisk och metodologisk självständighet där de egna insatserna har varit betydelsefulla. Den seniora forskningsinfrastrukturspecialisten ska även ha uppvisat dokumenterad bred och djup kompetens inom ett flertal tekniker/metoder med inriktning mot både service och utveckling.  I en senior forskningsinfrastruktursspecialist arbetsuppgifter ingår att tillhandahålla kvalificerad kompetens samt teknisk och/eller metodologisk service och utveckling. En anställning som senior forskningsinfrastrukturspecialist sker efter meriteringsperioden som forskningsinfrastrukturspecialist, forskningspecialist och/eller postdoktor.

Adjunkt

Adjunkt är en läraranställning  där de huvudsakliga arbetsuppgifterna är inom  utbildning. Behörig att anställas som adjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen.

En adjungerad adjunkt vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Syftet med anställningen är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för utbildning av hög kvalitet.

Assisterande lektor

Assisterande lektor är en läraranställning där de huvudsakliga arbetsuppgifterna är inom utbildning. Behörig att anställas som assisterande lektor är den som har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Eftersom det är en lärarbefattning med huvudsakliga arbetsuppgifter inom undervisning ställs höga krav på den pedagogiska skickligheten.

Lektor

Lektor är den näst främsta anställningen som lärare. Samtliga lektorer vid KI ska uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.  Ett lektorat kan erhållas genom att söka ett utlyst lektorat eller genom att söka befordran från biträdande lektor till lektor.  Ett lektorat kan se olika ut beroende på vilken inriktning den har. En sökande kan välja mellan att söka en lektorsanställning med inriktning mot forskning där det ställs höga krav på den vetenskapliga skickligheten eller söka ett lektorat med inriktning mot utbildning och forskning där det ställs höga krav på den pedagogiska skickligheten. För att läsa mer om bedömningskriterierna för lektorer se anvisningarna till anställningsordningen.  

En adjungerad lektor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Adjungeringen ska vara av vikt för KI.

Professor

Professor är den främsta anställningen som lärare vid KI. En professur vid KI kan erhållas genom att antingen söka en utlyst professur eller bli kallad till en professur. En professur kan se olika ut beroende på vilken inriktning befattningen har. En sökande kan välja att söka en professorsanställning med inriktning mot forskning där det ställs höga krav på den vetenskapliga skickligheten eller att söka en professorsanställning med inriktning mot utbildning och forskning där det ställs höga krav på den pedagogiska skickligheten. För att läsa mer om bedömningskriterierna för professor se anvisningarna till anställningsordningen. 

En adjungerad professur är en visstidsanställning där den adjungerade har sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Adjungeringen ska vara av vikt för KI. Första anställningen kan vara högst fyra år och kan därefter förlängas. Den sammanlagda anställningstiden kan vara högst 12 år.

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, eller motsvarande. Anställningen är en visstidsanställning och omfattningen kan variera mellan 20 och 100 procent. Första anställningen kan vara högst tre år och kan därefter förlängas. Den sammanlagda anställningstiden kan högst vara fem år.

Läs mer om rekrytering av professor och lektor.

Senior professor Enligt regelverket Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör, ska titeln "senior professor" inte alltid användas. Vid tillsvidareanställning ska titeln "professor" användas, medan titeln ”senior professor” ska användas om en professor över 69 år ska tidsbegränsas enligt LAS §5, p 1. För mer information om anställning av personer över 69 år, se sidan om Uppnådd LAS-ålder
Regelverket Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör ersätts från och med 1 januari 2025 med nya riktlinjer.

T/A-personal Övrig teknisk och administrativ personal benämns TA-personal inom KI.

MS
Innehållsgranskare:
Anette Pinjemo
2024-06-27