Till dig som vill ansöka om befordran från biträdande lektor till lektor

Ansökan

Du som sökande skickar in din kompletta ansökan till enheten för lärarrekrytering (GVS/HRA) genom e-postadressen academic-appointments@ki.se. Observera att du ska inkomma med din ansökan minst 6 månader innan anställningen som biträdande lektor upphör. 

Ansökan ska innehålla: 

I checklistan för befordran till lektor kan du se information om vad ansökan ska innehålla och hur bedömningsprocessen är utformad. 

Bedömningsprocess

Rekryteringsnämnden bereder och beslutar i ärenden avseende anställningar av professorer och lektorer och bereder därför även befordringsärenden från biträdande lektor till anställning som lektor.

För att befordras till lektor måste du som sökande, vid en bedömning av rekryteringsnämnden, uppfylla behörighetskraven och bedömningsgrunderna för anställning som lektor i enlighet med KI:s Anvisningar till anställningsordningen samt bedömas lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor.

Vid ansökan om befordran till lektor kommer du som sökande att välja mellan befordran med inriktning mot forskning eller befordran med inriktning mot utbildning och forskning. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordningen som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder återfinns i Anvisningarna till anställningsordningen.

Om du som sökande bedöms uppfylla alla bedömningsgrunder som KI bestämt att tillämpa vid befordran till lektor kan din ansökan bedömas av två externa ämnessakkunniga.

Beslut

Efter beredning samt tillstyrkan eller avstyrkan från rekryteringsnämnden är det prefekt som fattar beslutet. I vissa ärenden kan beslut hänskjutas till rektor.

Befordran från biträdande lektor till lektor innebär tillsvidareanställning som lektor.

Beslut om avslag kan överklagas till Överklagandenämnden för Högskolan. Här finner du mer information avseende överklagande.

MS
Innehållsgranskare:
Jasmin Ahangaran
2024-05-02