Personalansvarsnämnd

Vid de flesta myndigheter finnas en personalansvarsnämnd (PAN). Ordförande för nämnden är myndighetens chef. Nämnden består av arbetsgivarföreträdare och personalföreträdare.

Nämnden prövar frågor om:

  • skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden
  • disciplinansvar
  • åtalsanmälan
  • avstängning

Rektor ska enligt högskoleförordningen vara ordförande och nämnden ska i övrigt bestå av personalföreträdare, som facken utser och ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser.

KI:s konsistorium har beslutat att Personalansvarsnämnden ska bestå av följande ledamöter:

  • Rektor, ordförande
  • Universitetsdirektör, ledamot
  • HR-direktör, ledamot
  • Konsortiet, ledamot
  • Personalföreträdare
  • Personalföreträdare
JW
Innehållsgranskare:
2023-10-24