HR-Puls

HR-Puls är ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet och är ett komplement till KI:s medarbetarundersökning. I HR-Puls kan institutionerna/motsvarande själva skicka enkäter och styra vilka frågor som ska ställas, när de ska skickas ut och vilken del av organisationen som ska få ta del av enkäterna.

Vad är HR-Puls och hur går det till?

HR-Puls är en flexibel enkätlösning där institutionerna/motsvarande själva kan välja vilka frågegrupperingar som ska skickas ut, när de ska skickas ut och till vilka mottagare. HR-Puls är ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Varje institution/motsvarande har tillgång till en HR-Pulsportal där det går att skicka ut enkäter. Vem som har tillgång till portalen är olika på varje institution, men generellt är det lokal HR och AC som har tillgång till portalen. I portalen kan HR och AC ta del av resultatet, som uppdateras varje natt. Resultatet är anonymt och ska hanteras konfidentiellt. För att en sammanställning ska visas krävs minst 5 svar.

Enkäterna

I portalen finns ett flertal enkäter att välja mellan. Enkäterna bygger i stort på KI:s stora medarbetarundersökning men det finns även enkäter som är framtagna speciellt till HR-Puls. Det är möjligt att skicka ut en enkät i taget eller max 3 områden så att det blir en mer omfattande enkät. HR-puls-enkäterna ska kunna vara snabba, fånga upp en ögonblicksbild, ligga till grund för fortsatta diskussioner, stödja i beslutsfattandet på institutionerna/motsvarande och fokusera mer på framtida utveckling än utvärdering av en period som varit.

HR-puls består av 14 enkäter:

 • Balans
 • Sömn
 • Förutsättningar i arbetet
 • Effektiva grupper
 • Förutsättningar för engagemang
 • Engagemang
 • Chefs- och ledarskap
 • Medarbetarsamtal
 • Fysisk arbetsmiljö och verktyg
 • Stolthet och vi-känsla
 • Mål och strategier
 • Jämlikhet, trakasserier och diskriminering
 • Kommunikation
 • Förändringar i verksamheten

Planering

Varje institution/motsvarande behöver göra en plan för arbetet med HR-Puls. Samla AC, HR och skyddsombud och fundera igenom ert specifika behov. Fundera över vilka enkäter som är aktuella för er. Är det någon enkät ni har ett behov av just nu? Vad kan ni ha för långsiktig planering för HR-Puls? Hur ofta ska ni skicka ut HR-Puls? Och hur ska ni arbeta med resultatet? Er plan för HR-puls kan se ut på många olika sätt. Kom ihåg att informera alla berörda chefer om er planering.

Ett sätt är att välja ett fokusområde tex sömn eller engagemang och mäta det löpande varannan månad eller en gång i kvartalet. På så sätt kan ni arbeta med ett område i taget. Ett annat sätt är att ta en enkät i taget och på lång sikt använda alla enkäter. Enkäten om medarbetarsamtal är lämplig att skicka ut när alla chefer har haft medarbetarsamtal 1 eller 2. Institutionerna/motsvarande väljer fritt hur för hur HR-Puls-verktyget används i verksamheten. Viktigt är dock att resultaten alltid kommuniceras med berörda chefer och medarbetare samt att åtgärder genomförs om brister/risker identifieras.

Uppföljning och stöd

Det kommer inte att göras någon central uppföljning på HR-Puls och handlingsplaner kommer inte att krävas in. Institutionerna/motsvarande bestämmer själva hur man vill arbeta med HR-Puls.

IG
Innehållsgranskare:
2024-04-10