Anvisningar för handläggning av registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) har de personer vars personuppgifter behandlas rätt att på begäran få veta om Karolinska Institutet (KI) behandlar personuppgifter om dem och i sådana fall få tillgång till personuppgifterna, ett s.k. registerutdrag. Registerutdraget är gratis och ska bland annat innehålla information om vilka personuppgifter som behandlas, ändamål med behandlingen och vem som eventuellt har fått ta del av dessa personuppgifter.

  • Diarienummer: 1-866/2020
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Avdelningschefen för juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: Dataskyddsombud och juridiska avdelningen

Sammanfattning av anvisningarna

En begäran om registerutdrag görs genom en skriftlig begäran ställd till KI:s registrator, registrator@ki.se, eller till postadress Registrator, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm. En begäran kan också på annat sätt inkomma till någon medarbetare på KI, t.ex. via ett telefonsamtal En sådan begäran ska vidarebefordras till registrator för vidare handläggning. När en begäran om registerutdrag inkommit till registrator öppnas ett nytt ärende i vilket begäran diarieförs och sedan skickar registrator ärendet vidare till juridiska avdelningen för handläggning.

Anvisningarna i sin helhet