Saco-S styrelsen på KI

Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte i maj-juni, och en gång per månad under terminstid. Vid kontakt med styrelsen mejla oss gärna först då vi ibland har svårt att direkt svara i telefon på grund av arbetet. Vi står alla till ert förfogande inte bara ordförande och vice ordförande.

Styrelsens sammansättning 2021-2023

Styrelsen väljs för två år i taget av medlemmarna som deltar vid årsmötet.

 

Ordförande

Torkel Falkenberg, SULF och Naturvetarna
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Jag är docent i hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning mot global hälsa och integrativ vård. Jag disputerade 1995 i neurobiologi och har varit på KI i 30 år. Jag har forskat i många låg och medelinkomstländer med utvecklingsprojekt och koordinerade delar av återuppbyggnaden av hälso- och sjukvården i Bosnien efter kriget. Jag har arbetat för WHO och Världsbanken och leder sedan 20 år en forskargrupp. Under min tid som biträdande chef till Hans Rosling väcktes mitt intresse för ledarskapsfrågor. Jag har varit sektionschef och tillförordnad prefekt och erfarit både goda och mindre bra sidor vid myndigheten över åren. Idag är jag ordförande för Saco-S vid KI där jag har förmånen att driva Saco-S politik vid myndigheten. Saco-S har påtagligt medverkat till Strategi 2030 och den nya organisationen i förnyelsearbetet efter Macchiarini. Saco-S har en särställning vid KI jämfört med många andra myndigheter som karaktäriseras och inspireras av Partsrådets rekommendationer i Samverkan för framtiden. Våra utmaningar är bland andra resursfördelningssystemet vid KI med majoriteten externfinansierade tillsvidareanställningar vilket för många forskare skapar en upplevd otrygg arbetssituation. I tillägg är transparens, delaktighet, arbetsmiljö, lika villkor, och samhörighet något som jag brinner för. Saco-S har idag en kraftfull styrelse och många duktiga platsombud vid institutionerna som ger oss kraft att bevaka våra cirka 2500 medlemmars intressen vid KI – från konsistoriet till det enskilda medarbetarmötet.

 

Vice ordförande

Emilie Hultin, Sveriges Ingenjörer
Institutionen för laboratoriemedicin

Om mig
Jag är civilingenjör med en PhD inom molekylär bioteknik från KTH. Jag arbetar som forskningssamordnare vid min institution sedan 2011, där jag leder forskningsprojekt inom djupsekvensering av arvsmassan i olika humana prover. Jag undervisar i flertalet kurser, främst om molekylärbiologiska metoder och tumörgenetik.

Arbetsmiljöfrågor engagerar mig mycket och jag är glad att få representera medlemmarna i Arbetsmiljönämnden, där vi arbetar med uppföljning och utveckling och förbättring av bland annat incidentrapportering, medarbetarenkäter, sjukfrånvarostatistik, friskvård, ergonomi, ledarskapsutbildning, säkerhetskultur och systematisk arbetsmiljöarbete. Jag är också representant i Arbetsmiljögruppen vid min institution, där jag även är platsombud för Saco-S. Tillsammans med representanter från de andra fackförbunden träffar jag huvudskyddsombuden vid KI några gånger per termin då vi planerar och följer upp arbetet kring skyddsombuden.

 

Sekreterare

Virpi Töhönen, Naturvetarna
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Om mig
Jag är utvecklingsbiolog med en PhD inom molekylärbiologi. Jag har arbetat länge på KI som forskare, senior forskare samt som forskningssamordnare sedan några år tillbaka. Jag har även arbetat under flera år på Karolinska universitetssjukhuset och lärt mig hur olika de två organisationerna arbetar.

Det är många frågor som intresserar mig i fackligt arbete, framför allt hur karriärstegar fungerar och vilka möjligheter och problem som seniora forskare upplever. Jag är just nu suppleant i Saco-S styrelse och glad över förtroendet med allt vad det innebär om fackligt arbete vid KI med utbildning, forskning och samarbeten med sjukvården. Jag är suppleant i kommittén för utbildning och ersätter de ordinarie ledamöterna när de inte kan närvara.

 

Övriga ordinarie ledamöter

Taher Darreh-Shori, Sveriges Farmaceuter
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

 

Wietze de Vries, DIK
Undervisning och lärande

Om mig
Arbetar som pedagogisk utvecklare på Enheten för Undervisning och lärande. Har varit fackligt aktiv i många år. Som ledamot jobbar jag bland annat med föreningens sidor på Medarbetarportalen och medlemslistorna för Saco-S på KI. Jag brinner för utbildningsfrågorna på universitetet och jag tycker att de alltid ska stå högt på KIs agenda.

 

Sara Sigsjö, Akavia
Universitetsförvaltningen

 

Björn Andersson, SULF
Institutionen för cell- och molekylärbiologi

 

Helin Norberg, Naturvetarna
Institutionen för fysiologi och farmakologi

 

Claes Frostell, Sveriges läkarförbund
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

 

Suppleanter

Annica Lindkvist, Naturvetarna, SULF
Institutionen för laboratoriemedicin

 

Jonas Fuxe, Sveriges Läkarförbund
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

 

Nivetha Gavriilidou, Sveriges Tandläkarförbund, SULF
Institutionen för odontologi

 

Vakant

 

Emilie Hultin

Forskningssamordnare
0852483875

Virpi Töhönen

Forskningsspecialist

Taher Darreh-Shori

Senior forskare

Wietze De Vries

Pedagogisk utvecklare

Sara Sigsjö

Samordnare
08-524 87201

Helin Norberg

Senior forskare

Annica Lindkvist

Assisterande lektor

Jonas Fuxe

Forskare

Vad är fackligt styrelsearbete?

KI är en stor arbetsplats och Saco-S har cirka 2500 medlemar. En stor del av Saco-S föreningens styrelsearbete består av att representera i olika styrelser, kommittéer och råd, att stödja och ge råd till medlemmar samt fackligt påverkansarbete. Vi arbetar också med frågor och utbildning gällande lön, rekrytering, karriärvägar, omställning och arbetsmiljö.

Som ordförande, sekreterare och vice ordförande innebär det oftast arbetsuppgifter motsvarande cirka 50 procent av ens arbetstid och man arbetar främst med samverkan på central nivå, MBL-förhandlingar, förhandling av avtal, medlemsstöd, lönefrågor och påverkansarbete. För andra uppdrag inom styrelsen som är mindre till sin omfattning kan en procentsats om mellan 5 och 30 procent av arbetstiden att behövas.

Styrelsens representation i nämnder och utskott 2021-2023

Konsistoriet

Torkel Falkenberg (ordinarie)

Personalansvarsnämnden

Torkel Falkenberg (ordinarie)

Central samverkan

Torkel Falkenberg (ordinarie)

HR-samverkan

Torkel Falkenberg, Wietze de Vries, Emilie Hultin, Claes Frostell

Rekryteringsutskottet

Claes Frostell (ordinarie) och Wietze de Vries (suppleant)

Arbetsmiljönämnden

Emilie Hultin (ordinarie)