Skip to main content

Regler och lagrum vid rekrytering

Här hittar du en översikt över vilka lagar och regler som är relevanta vid rekryterings till Karolinska Institutet, som universitet och statlig myndighet.

Högskoleförfattningarna

Högskolelagen innehåller generella bestämmelser för universitet och högskolor. Lagens tredje kapitel innehåller bestämmelser om anställning som professor, adjungerad professor, gästprofessor och lektor. Bestämmelserna i högskolelagen kompletteras av bestämmelserna i högskoleförordningens fjärde kapitel. Detta reglerar frågor om förenade anställningar, behörighet och bedömningsgrunder vid anställning, samt vissa frågor om förfarandet vid anställning.

Anställningsordning

Anställningsordningen gäller från och med 1 april 2018 (reviderad 2018-10-15) och gäller tills vidare. Anställningsordningen med tillhörande anvisningar samlar de regler som ska gälla vid anställning av lärare.

Anställningsförordningen

Anställning inom offentlig sektor

Ärenden om anställning vid Karolinska Institutet innebär myndighetsutövning.

Allmän lagstiftning

Kollektivavtal

Regler för anställning efter 67 års ålder

Samverkansavtal

Jävsregler

Karolinska institutets jävsregler gäller vid rekrytering.

Sakkunniga

Karolinska Institutet har fastställt arvodesnivåer till sakkunniga  vid tillsättning av lärar- och forskaranställningar, såsom lektor, professor och forskarassistent. Även arvode för prövning av docentur är fastställt. För anställda vid KI utgår ingen extra ersättning för uppdrag som sakkunnig utöver ordinarie lön.