Kursdesign

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa förmågan att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande.

stack of books
Foto: Adobe.

Syftet med kursen är att stärka förmågan att göra informerade val vid kursdesign och sålunda stärka den professionella kompetensen som universitetslärare. Kursen syftar också till att stimulera till ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande. 

Målgrupp

Kursen riktar lärare på grund- och avancerad nivå som ansvarar för eller är involverade i att designa kurser. 

Under kursen får du fördjupa din förmåga att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande. Alla deltagare ges möjlighet att arbeta med och vidareutveckla en egen/autentisk kurs.

Förkunskaper

Kursen är en fortsättningskurs och kräver godkända kurser i högskolepedagogik motsvarande minst tre veckor, exempelvis Grundläggande högskolepedagogik (GHP, GHPD) eller Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK).

Lärandemål

Vid slutet av kursen förväntas deltagaren kunna:

  • Motivera gjorda val i en kursdesign baserat på vad forskning visat på vad som stödjer studenters lärande.
  • Kritiskt granska en kursdesign utifrån teorier och principer om lärande och målbaserad undervisning.
  • Kritiskt granska en kursvärdering och reflektera över dess betydelse för kursutveckling.

Innehåll

  • Formulering av lärandemål
  • Val av lärandeaktiviteter
  • Formativ och summativ bedömning av studenters prestationer
  • Kursvärdering och kursanalys

Kursens upplägg

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier (80 timmar) och baseras på gemensamma kursträffar, eget arbete och grupparbete/peer-review.

Kursen består av fem dagar där vi ses och i vissa moment möter vi deltagare från Designing Doctoral Courses för gemensamma interaktiva föreläsningar. Dessa kommer att hållas på engelska. Seminarier och andra aktiviteter görs svenska och oftast i mindre grupper.

Kursen baseras på teorier om lärande, ett reflekterande förhållningssätt och lärande via deltagaraktivitet och samarbete. Kursdeltagaren kommer att få undersöka och utveckla en egen kurs för att på detta sätt få omsätta och tillämpa kursens innehåll.

Detta betyder att både kursens form och innehåll utgör viktiga delar att diskutera och reflektera över.

Examination

Examination av kursens lärandemål sker genom att deltagaren skriftligt beskriver en kursdesign som hen utvecklat och motiverar gjorda val utifrån pedagogiska teorier/principer.

För att godkännas på kursen krävs att deltagaren:

  • gör en peer review av annan deltagares examinationsuppgift och ger återkoppling
  • når lärandemålen, vilka bedöms utifrån bedömningskriterier
  • är närvarande minst 80 % av schemalagd tid.

Instruktioner och bedömningskriterier till examinationsuppgiften ges vid kursstart.

Kursdatum

Nästa kurs ges hösten 2023.

Kursledare