Kursdesign

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i ‎att designa kurser. Under kursen får du fördjupa förmågan att ‎utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att ‎stötta studenters lärande.‎

stack of books
Foto: Adobe.

Syftet med kursen är att stärka förmågan att göra informerade val vid kursdesign och stärka den professionella kompetensen som universitetslärare. Kursen syftar också till att stimulera till ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.

Målgrupp

Kursen riktar sig till lärare på grund- och avancerad nivå som ansvarar för eller är involverade i att designa kurser. 

Under kursen får du fördjupa din förmåga att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande. Alla deltagare ges möjlighet att arbeta med och vidareutveckla en egen/autentisk kurs.

Förkunskaper

Kursen är en fortsättningskurs och kräver godkända kurser i högskolepedagogik motsvarande minst tre veckor, exempelvis Grundläggande högskolepedagogik (GHP, GHPD) eller Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK).

Förutsättningar

Kursträffarna är förlagda till sal på campus Flemingsberg.

Kursen är kostnadsfri för anställda vid Karolinska Institutet och regionanställda som undervisar/handleder Karolinska Institutets studenter.

Lärandemål

Vid slutet av kursen förväntas deltagaren kunna:

 • Motivera gjorda val i en kursdesign baserat på vad forskning visat på vad som stödjer studenters lärande.
 • Kritiskt granska en kursdesign utifrån teorier och principer om lärande och målbaserad undervisning.
 • Kritiskt granska en kursvärdering och reflektera över dess betydelse för kursutveckling.

Innehåll

 • Formulering av lärandemål
 • Val av lärandeaktiviteter
 • Formativ och summativ bedömning av studenters prestationer
 • Kursvärdering och kursanalys

Kursens upplägg

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier (80 timmar) och baseras på gemensamma kursträffar, förberedelser inför kursträffarna, eget arbete, grupparbeten och kamratgranskning.

Kursen består av sex kursträffar där vi ses och i vissa moment möter vi deltagare från Designing Doctoral Courses för gemensamma interaktiva föreläsningar. Dessa kommer att hållas på engelska. Seminarier och andra aktiviteter genomförs på svenska och oftast i mindre grupper.

Kursen baseras på teorier om lärande, ett reflekterande förhållningssätt och lärande via deltagaraktivitet och samarbete. Kursdeltagaren kommer att få undersöka och utveckla en egen kurs för att på detta sätt få omsätta och tillämpa kursens innehåll.

Detta betyder att både kursens form och innehåll utgör viktiga delar att diskutera och reflektera över.

Examination

Examination av kursens lärandemål sker genom att deltagaren skriftligt beskriver en kursdesign som hen utvecklat och motiverar gjorda val utifrån pedagogiska teorier/principer.

För att godkännas på kursen krävs att deltagaren:

 • gör en kamratgranskning av annan deltagares examinationsuppgift och ger återkoppling
 • når lärandemålen, vilka bedöms utifrån bedömningskriterier
 • aktivt deltar i kursens samtliga moment.

Instruktioner och bedömningskriterier till examinationsuppgiften ges vid kursstart.

Meritering

Kursen räknas som meriterande och godkänns vid ansökan om docentur eller anställning som universitetsadjunkt/universitetslektor vid Karolinska Institutet. Kursen ger dock inte högskolepoäng utan motsvarar två veckors högskolestudier.

Kursdatum

Höstterminen 2023

Kursen öppnar i Canvas den 24 augusti. Instruktioner om förberedande uppgifter och läsning inför första kursträffen finns tillgängliga i Canvas vid kursens öppnande.

Kursträffar 2023:

 • 6 september, Zoom kl. 9:00-12:00
 • 20 september, campus Flemingsberg kl. 9:00-16:00
 • 5 oktober, campus Flemingsberg kl. 9:00-16:00
 • 6 oktober, campus Flemingsberg kl. 9:00-16:00
 • 23 oktober, campus Flemingsberg kl. 9:00-16:00
 • 16 november, campus Flemingsberg kl. 8:30-17:00

Den 11 oktober, kl. 13:00-15:00 erbjuder vi utöver kursträffarna en möjlighet att delta i en fördjupningsworkshop i Canvas, där vi tittar på dessa frågor:

 • Vilka verktyg är tillgängliga för oss i Canvas för att skapa en bra struktur i din Canvaskurs? 
 • Hur kan du använda Canvas för att stödja de grundläggande principerna från Universal design for Learning (UDL)?

Workshoppen kommer att fokusera på hands-on publicering i din Canvaskurs. För den som har egna frågor finns det en möjlighet att stanna kvar till kl. 16:00.

Antagning

Maximalt antal deltagare på kursen är 24 personer.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras. Examination för kursen kommer att tillhandahållas under tiden av ett och ett halvt år efter kursens slut, det vill säga till och med kursomgång vårterminen 2025.

Anmälan

Registreringen för hösten 2023 har stängt.

Kursledare

HL
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-08-30