Skip to main content

Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPD)

Kursen är en allmän introduktion till pedagogik inom högre utbildning och gör det möjligt för deltagarna att diskutera teori och begrepp inom högskolepedagogik relaterat till sin praktik och egna erfarenheter.

Kort beskrivning

Kursen motsvarar fem veckors högskolestudier utlagda över en termin. Studierna bedrivs främst via lärplattformen Canvas och bygger i stort på arbete med individuella skriftliga uppgifter och litteraturstudier samt gruppdiskussioner och kamratåterkoppling i en liten grupp.

Kursen kommer att genomföras på både svenska och engelska. Önskemål om språk anges vid anmälan och kommer så långt det går vara utgångspunkt för skapandet av de små kursgrupper som kommer att studera tillsammans under kursen.

När och var?

Kursen startar i början på terminen med arbete i lärplattformen Canvas.

En gemensam campusdag arrangeras i början av kursen på KI Campus Flemingsberg. Syftet med dagen är att dels ge en introduktion till kursen men framför allt att ge deltagare möjlighet att träffa sin mindre kursgrupp och handledare och börja formas som grupp. Observera att den här dagen på campus är mycket viktig. Campusdagen kommer av praktiska skäl huvudsakligen hållas på engelska.

Upplägg

Kursen består av fem moment samt ett examinationsmoment. Varje moment pågår under två veckor där den första veckan är egna studier och den andra veckan gruppdiskussion i Canvas.

Förberedelser

Kursdeltagare behöver ha tillgång till dator med nätuppkoppling och behöver kunna delta den andra veckan i varje moment i asynkron gruppdiskussion via lärplattformen Canvas. Kursen är kostnadsfri för anställda vid Karolinska Institutet och andra (t.ex. anställda landsting eller region Stockholm) som undervisar Karolinska Institutets studenter. Kurslitteratur bekostas av kursdeltagaren själv.

Max antal deltagare: 60

Anmälan

Anmäl dig till kursen Grundläggande högskolepedagogik via formuläret

Teresa Sörö

Kursansvarig

Evianne Larsson

Kursadministratör