Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPD)

Kursen är en allmän introduktion till pedagogik inom högre utbildning och gör det möjligt för deltagarna att diskutera teori och begrepp inom högskolepedagogik relaterat till sin praktik och egna erfarenheter.

Vad är det för kurs?

Kursen motsvarar fem veckors högskolestudier utlagda över en termin. Studierna bedrivs främst via lärplattformen Canvas och bygger i stort på arbete med individuella skriftliga uppgifter och litteraturstudier samt gruppdiskussioner och kamratåterkoppling i en liten grupp.

Kursen kommer att genomföras på både svenska och engelska. Önskemål om språk anges vid anmälan och kommer så långt det går vara utgångspunkt för skapandet av de små kursgrupper som kommer att studera tillsammans under kursen.

När och var?

Kursen startar i början på terminen med arbete i lärplattformen Canvas.

Gemensam uppstartsdag 

Det är mycket viktigt att delta vid den gemensamma dagen:

  • 2 september 2021 (09.00-17.00) 

Syftet med dagen är att dels ge en introduktion till kursen men framför allt att ge deltagare möjlighet att träffa sin mindre kursgrupp och handledare och börja formas som grupp.

Observera att den här dagen på campus är mycket viktig och frånvaro kompenseras med både skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter.

Campusdagen kommer av praktiska skäl huvudsakligen hållas på engelska.

Hur är kursen upplagd?

Kursen består av fem moment samt ett examinationsmoment. Varje moment pågår under två veckor där den första veckan är egna studier och den andra veckan gruppdiskussion i Canvas.

Kursen avslutas den 10 december 2021.

Vad behöver deltagarna?

Kursdeltagare behöver ha tillgång till dator med nätuppkoppling och behöver kunna delta den andra veckan i varje moment i asynkron gruppdiskussion via lärplattformen Canvas.

Kursen är kostnadsfri för anställda vid Karolinska Institutet och andra (till exempel anställda vid regionala enheter eller Region Stockholm) som undervisar Karolinska Institutets studenter.

Kurslitteratur bekostas av dig som kursdeltagare.

Antagning

Sökande till kursen arrangeras utifrån en uppsättning prioriteringskriterier:

  • Har undervisning eller handledning kopplat till Karolinska Institutet
  • Ska ansöka om docentur inom de närmaste 6-12 månaderna
  • Har sökt kursen tidigare
  • Motivation för att delta i kursen (anges i ansökan)

Maxantal deltagare: 60 (sex deltagare per grupp).

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Ny ansökningsperiod för våren 2022 öppnar 15 september 2021.

Kontakt

Per Palmgren

Kursansvarig

Eva Hjertquist Duräng

Utbildningshandläggare

Evianne Larsson

Utbildningshandläggare