Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPD)

Kursen är en allmän introduktion till pedagogik inom högre utbildning och gör det möjligt för ‎deltagarna att diskutera teori och begrepp inom högskolepedagogik relaterat till sin praktik och ‎egna erfarenheter.‎

Om kursen

Syftet med kursen är att stärka den professionella kompetensen som universitetslärare och stimulera till ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.

Behörighet och förkunskapskrav

Kursen riktar sig till lärare/handledare med ingen eller ringa högskolepedagogisk utbildning, som undervisar/handleder studenter på KI:s utbildningsprogram.

Kursen kommer att genomföras på både svenska och engelska. Önskemål om språk anges vid anmälan och kommer så långt det går vara utgångspunkt för skapandet av de små kursgrupper som kommer att studera tillsammans under kursen.

Lärandemål

Vid slutet av kursen förväntas deltagaren kunna:

  • granska och utveckla undervisning/handledning utifrån principer om målbaserad undervisning och lärande
  • resonera om undervisning och lärande samt bedömning i ett givet sammanhang.
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund.

När och var

Kursen motsvarar fem veckors högskolestudier utlagda över en termin. Studierna bedrivs främst via lärplattformen Canvas och bygger i stort på arbete med individuella skriftliga uppgifter och litteraturstudier samt gruppdiskussioner och kamratåterkoppling i en liten grupp.

Kursen startar i början på terminen med förberedande arbete/uppgifter i lärplattformen Canvas.

Kursen avslutas den 20 maj 2024.

Gemensam uppstartsdag 

Det är mycket viktigt att delta vid den gemensamma dagen:

  • 1 februari 2024 (09.00-17.00) på Campus Flemingsberg

Syftet med dagen är dels att ge en introduktion till kursen, men framför allt att ge deltagarna möjlighet att träffa sin mindre kursgrupp och handledare, och börja formas som grupp.

Observera att frånvaro från campusdagen måste kompenseras med både skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter. Campusdagen kommer av praktiska skäl huvudsakligen hållas på engelska.

Hur är kursen upplagd?

Kursen består av fem moment samt ett examinationsmoment. Varje moment pågår under två veckor där den första veckan är egna studier och den andra veckan gruppdiskussion i Canvas.

Vad behöver deltagarna?

Kursdeltagare behöver ha tillgång till dator med nätuppkoppling och behöver kunna delta den andra veckan i varje moment i asynkron gruppdiskussion via lärplattformen Canvas.

Kursen är kostnadsfri för anställda vid Karolinska Institutet och andra (till exempel anställda vid regionala enheter eller Region Stockholm) som undervisar/handleder Karolinska Institutets studenter.

Kurslitteratur bekostas av dig som kursdeltagare.

Antagning

Sökande till kursen arrangeras utifrån en uppsättning prioriteringskriterier:

  • Har undervisning eller handledning kopplat till Karolinska Institutet
  • Ska ansöka om docentur inom de närmaste 6-12 månaderna
  • Har sökt kursen tidigare
  • Motivation för att delta i kursen (anges i ansökan)

Maxantal deltagare: 60 (sex deltagare per grupp).

Anmälan

Ansökningsperiod för våren 2024 är öppen 15 september–15 oktober, registrera via länk nedan.

Efter den 15 oktober kan du registrera dig till reservlistan.

Registrera dig till Grundläggande högskolepedagogik (GHPD)

Kontakt

Per Palmgren

Kursansvarig

Evianne Larsson

Utbildningshandläggare
2023-10-12