Internationaliseringsrådet

Internationalisering har en stor och ökande betydelse för Karolinska Institutets forskning och utbildning, strategiskt, operativt och finansiellt. I nyligen beslutade Strategi 2030 är ett av tre strategiska vägval att KI ska vara ett globalt universitet.

Till Karolinska Institutets rektor och fakultetsnämnd finns stödfunktioner med i huvudsak beredande funktion. Dessa funktioner ska samråda med andra beredningsorgan för fakultetsnämnden och kan utse grupper som arbetar med särskilda frågor. En av dessa är funktioner är internationaliseringsrådet.  Detta råd har till uppgift att samordna och prioritera satsningar inom internationella samarbeten/internationalisering inom lärosätet. 

Uppdraget

En prioriterad fråga för internationaliseringsrådet är arbetet med Karolinska Institutets strategiska utveckling avseende internationalisering samt till denna kopplade handlingsplaner.

Ledamöter

  • Robert Harris, vicerektor KFU, ordförande
  • Jonas Sundbäck, områdesansvarig Internationalisering, KU
  • Martin Bergö, ordförande KF
  • Helena Lindgren, ledamot
  • Asli Kulane, ledamot
  • Erika Dabhilkar, enhetschef FIR/IK
  • Dina Dabaghie, studentrepresentant MF
  • Sandra Koj, studentrepresentant OF

Övriga

  • Johanna Ackemar, samordnare FIR/IK
  • Björn Kull, chef Forskarstöd