Integrering av hållbar utveckling inom utbildningen på KI

Alla studenter som examineras från KI ska under sin utbildning ha relaterat till frågeställningar avseende hållbar utveckling och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Världen står just nu inför en enorm utmaning för att säkerställa att framtida generationer kan få ett bra liv på jorden. År 2015 antog världens länder FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals; SDG:s) som bland annat syftar till att fram till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Det övergripande syftet med den här webbsidan är att förtydliga relevansen av hållbar utveckling för KI:s utbildningar på grund, avancerad och forskarnivå, och att föreslå en gemensam referensram kring ämnet hållbar utveckling för kurser och program på KI.

Vad kan anses tillhöra ämnet ”hållbar utveckling”?

”Universitet och högskolor skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa”  (Högskolelagen 1 kap. 5 §)

Uppmaningen kan tolkas som att varje student under sin utbildning ska konfronteras med frågeställningar om vad hållbar utveckling innebär och att kritiskt kunna värdera och diskutera den hållbara utvecklingens hinder och drivkrafter för att i sin framtida yrkesroll aktivt kunna bidra till en hållbar global samhällsutveckling. Utbildning för hållbar utveckling handlar således om att förbereda dagens studenter till att hantera olösta sociala, politiska, ekonomiska och miljömässiga frågeställningar. Utöver ämnesspecifika kunskaper och färdigheter behöver vi därmed även lära studenterna de värderingar och beteenden som antas leda till ett mer hållbart samhälle.

Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling inom utbildningsprogram och kurser innebär både specialisering och helhetssyn. Emellertid präglas den nuvarande högre utbildningen av en inriktning på specialisering: Uppdelningen i human- och samhällsvetenskaper å den ena sidan och naturvetenskaper inklusive medicin å den andra, må vara praktisk från strikt vetenskapliga utgångspunkter men överensstämmer inte med adekvata lärandemål inom utbildning för hållbar utveckling. Olika former av tvärvetenskapliga utbildningar för hållbar utveckling är nödvändiga.

Nyckelfärdigheter som studenter behöver lära sig

 • Att kunna skapa visioner – att kunna föreställa sig framtiden, med grundtanken att vi behöver veta vad vi vill sikta på för att kunna ta stegen för att utvecklas åt det hållet.
 • Kritiskt och etiskt tänkande och reflektion – förmågan att identifiera och kritiskt reflektera kring norm- och värdefrågor och att identifiera de grundläggande antagandena som kunskap, perspektiv och åsikter vilar på. Dessa färdigheter möjliggör lärandet om hur sociala, miljömässiga, ekonomiska och kulturella strukturer kan studeras i förhållande till hållbar utveckling.
 • Självmedvetenhet: förmågan att reflektera över ens egen roll i det lokala och globala samhället; att kunna kontinuerligt utvärdera och motivera ens handlingar; och att hantera ens känslor och önskningar.
 • Systemtänkande – färdigheten att förstå och söka länkar och synergier i olika delar av ett samhällssystem när problem ska lösas.
 • Förmågan att skapa partnerskap, dialog och förhandling – att kunna samarbeta. En förutsättning här är en interprofessionell och tvärvetenskaplig utbildning som nedmonterar professionella silon och främjar kollaborativa och icke-hierarkiska gruppsammansättningar.
 • Handlingsberedskap och bemyndigande (empowerment)

Det är således framför allt förmågan att identifiera och resonera i komplexa frågor som behöver läras ut i utbildningarna. Med andra ord ska hållbar utveckling i första hand betraktas som ett färdighetsämne där färdighetsmålen står i centrum.

Ytterligare resurser för hållbar utveckling:

FN:s globala mål för hållbar utveckling 

 • Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.
 • Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.
 • Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
 • Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
 • Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.
 • Mål 6 är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.
 • Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.
 • Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
 • Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
 • Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.
 • Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 • Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 • Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
 • Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.
 • Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
 • Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 • Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Mer information om de globala målen på FN:s webbplats