Integrering av hållbar utveckling inom utbildningen på KI

Alla studenter som examineras från KI ska under sin utbildning ha relaterat till frågeställningar avseende hållbar utveckling och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Världen står just nu inför en enorm utmaning för att säkerställa att framtida generationer kan få ett bra liv på jorden. År 2015 antog världens länder FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals; SDG:s) som bland annat syftar till att fram till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Det övergripande syftet med den här webbsidan är att förtydliga relevansen av hållbar utveckling för KI:s utbildningar på grund, avancerad och forskarnivå, och att föreslå en gemensam referensram kring ämnet hållbar utveckling för kurser och program på KI.

Vad kan anses tillhöra ämnet ”hållbar utveckling”?

”Universitet och högskolor skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa”  (Högskolelagen 1 kap. 5 §)

Uppmaningen kan tolkas som att varje student under sin utbildning ska konfronteras med frågeställningar om vad hållbar utveckling innebär och att kritiskt kunna värdera och diskutera den hållbara utvecklingens hinder och drivkrafter för att i sin framtida yrkesroll aktivt kunna bidra till en hållbar global samhällsutveckling. Utbildning för hållbar utveckling handlar således om att förbereda dagens studenter till att hantera olösta sociala, politiska, ekonomiska och miljömässiga frågeställningar. Utöver ämnesspecifika kunskaper och färdigheter behöver vi därmed även lära studenterna de värderingar och beteenden som antas leda till ett mer hållbart samhälle.

Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling inom utbildningsprogram och kurser innebär både specialisering och helhetssyn. Emellertid präglas den nuvarande högre utbildningen av en inriktning på specialisering: Uppdelningen i human- och samhällsvetenskaper å den ena sidan och naturvetenskaper inklusive medicin å den andra, må vara praktisk från strikt vetenskapliga utgångspunkter men överensstämmer inte med adekvata lärandemål inom utbildning för hållbar utveckling. Olika former av tvärvetenskapliga utbildningar för hållbar utveckling är nödvändiga.

Nyckelfärdigheter som studenter behöver lära sig

  • Att kunna skapa visioner – att kunna föreställa sig framtiden, med grundtanken att vi behöver veta vad vi vill sikta på för att kunna ta stegen för att utvecklas åt det hållet.
  • Kritiskt och etiskt tänkande och reflektion – förmågan att identifiera och kritiskt reflektera kring norm- och värdefrågor och att identifiera de grundläggande antagandena som kunskap, perspektiv och åsikter vilar på. Dessa färdigheter möjliggör lärandet om hur sociala, miljömässiga, ekonomiska och kulturella strukturer kan studeras i förhållande till hållbar utveckling.
  • Självmedvetenhet: förmågan att reflektera över ens egen roll i det lokala och globala samhället; att kunna kontinuerligt utvärdera och motivera ens handlingar; och att hantera ens känslor och önskningar.
  • Systemtänkande – färdigheten att förstå och söka länkar och synergier i olika delar av ett samhällssystem när problem ska lösas.
  • Förmågan att skapa partnerskap, dialog och förhandling – att kunna samarbeta. En förutsättning här är en interprofessionell och tvärvetenskaplig utbildning som nedmonterar professionella silon och främjar kollaborativa och icke-hierarkiska gruppsammansättningar.
  • Handlingsberedskap och bemyndigande (empowerment)

Det är således framför allt förmågan att identifiera och resonera i komplexa frågor som behöver läras ut i utbildningarna. Med andra ord ska hållbar utveckling i första hand betraktas som ett färdighetsämne där färdighetsmålen står i centrum.

Ytterligare resurser för hållbar utveckling:

Maya Petren
2023-02-10