Hantering av programöverskridande kurser, inklusive interprofessionella kurser

Programöverskridande kurser, inklusive interprofessionella kurser, hanteras på särskilt sätt.

Programöverskridande valbara kurser

Kurserna ska erhålla samma ersättning oavsett vilket program som köper dem. Ersättningsnivåerna har fastställts av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Ersättningsnivåer från och med 2023 

  • Nivå 1 – 85 357 kr (67 310 kr till institutioner som inte ingår i KI:s interna hyressystem) för kurser som huvudsakligen ges i form av föreläsningar, men som även kan innehålla seminarier, gruppövningar etc.
  • Nivå 2 – 90 283 kr (71 192 kr till institutioner som inte ingår i KI:s interna hyressystem) för kurser som huvudsakligen ges i form av laborationer eller för kurser som är en blandning av föreläsningar och kliniska utbildningsinslag
  • Nivå 3 – 101 232 kr (83 164 kr till institutioner som inte ingår i KI:s interna hyressystem) för kurser som huvudsakligen är kliniska.

Det är programnämnderna/programansvariga institutioner som fördelar medel till kursgivande institutioner för IPL-kurser och andra valbara kurser för flera program.

Nivåbestämning för aktuella kurser finns här. Om en ny programöverskridande valbar kurs fastställs måste kursansvarig institution kontakta kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för beslut om nivåbestämning.

Interprofessionella kurser

Med interprofessionell kurs avses en valbar kurs som uppfyller följande kriterier:

  • den ges till minst två olika utbildningsprogram som leder till olika professioner
  • den inkluderar minst ett interprofessionellt lärandemål som ska examineras
  • undervisnings- och lärandeaktiviteter inkluderar arbetsformer för interaktivitet mellan de olika utbildningsprogrammen/professionerna som stöd för kursdeltagarna att uppnå det interprofessionella lärandemålet
  • kursplanen har utarbetats i samarbete med företrädare för minst två olika utbildningsprogram som leder till olika professioner
  • den planeras, genomförs, examineras och utvärderas i samverkan mellan lärare/handledare från minst två olika utbildningsprogram som leder till olika professioner.

Läs mer om interprofessionellt lärande

Fastställande av kursplaner för interprofessionell kurs och valbar kurs för flera program

Kursansvarig institution beslutar om fastställande och revidering av kursplaner vad gäller såväl interprofessionella kurser som övriga programöverskridande kurser. Kursplanerna läggs som vanligt upp i Selma och ska vara fastställda i god tid innan kursen utannonseras.

MB
Innehållsgranskare:
2023-02-10