Förtroendearbetstid

En arbetsgivare och en medarbetare har enligt de centrala villkorsavtalen möjlighet att komma överens om s.k. förtroendearbetstid.

Med förtroendearbetstid avses sådan arbetstid som en arbetstagare med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera. Det innebär att medarbetaren själv ansvarar för att förlägga sin arbetstid utifrån verksamhetens och arbetsuppgifternas krav. Någon registrering av arbetade timmar krävs inte. Naturligtvis informerar medarbetaren sin chef och sina kollegor om hur arbetstiden förläggs.

För arbetstagare med förtroendearbetstid gäller inte övriga bestämmelser i 4 kap. Villkorsavtal/Villkorsavtal-T, d.v.s. det saknas regler för arbetstidens beräkning och det finns därmed inga angivna arbetstidsmått. Dock gäller alltid EU-direktivet om arbetstid (11 timmars dygnsvila och 36 timmars veckovila).

Enskilda överenskommelser om förtroendearbetstid avses främst att tillämpas för administrativ personal. Den som omfattas av Chefsavtalet har förtroendearbetstid, och en särskild blankett för förtroendearbetstid behövs inte för denna personalkategori. För de befattningar som klassas som lärare i bilaga 5 till Villkorsavtalen, är arbetstiden oreglerad.

Arbetstiden på en arbetsplats ska anpassas till den verksamhet som bedrivs och till de krav som finns på en bra arbetsmiljö. Syftet är ytterst att åstadkomma en så högkvalitativ och effektiv verksamhet som möjligt. I de fall medarbetarnas arbete med fördel kan styras och följas upp utifrån resultatuppfyllelse och målstyrning snarare än att fokusera på hur många timmar en arbetstagare arbetar kan det under rätt förutsättningar vara lämpligt med förtroendearbetstid. Förtroendearbetstiden skapar samtidigt, rätt använd, förutsättningar för medarbetaren att utvecklas till att bli mer självständig och ansvarstagande. Medarbetaren får också större möjligheter att på ett flexibelt sätt förena arbetsliv och privatliv utan att det påverkar resultatet.

Enskilda överenskommelser om förtroendearbetstid är en möjlighet och inte en rättighet. Som chef avgör man från fall till fall om det är lämpligt med förtroendearbetstid i förhållande till arbetsuppgifternas art, krav på tillgänglighet gentemot verksamheten samt förtroendet för den enskilda medarbetaren att själv förlägga sin arbetstid.

Syftet är inte att medarbetaren ska arbeta mer eller mindre än vad ordinarie arbetstidsmått medger. Det är istället arbetsuppgifternas krav som påverkar arbetstidens omfattning vid varje tillfälle. Arbetsgivaren bestämmer med stöd av sin arbetsledningsrätt vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Förtroendearbetstid ska inte innebära en ökad arbetsbelastning för den enskilde medarbetaren. En förutsättning för förtroendearbetstid är att ansvarig chef genom kontinuerlig dialog följer upp medarbetarens totala arbetsbelastning.

Förtroendearbetstid och begreppen ”arbeta hemma” eller ”distansarbete” ska inte förväxlas. Det finns inte någon rättighet för den som har förtroendearbetstid att arbeta hemma tillfälligt eller regelbundet. Dessa frågor beslutas av ansvarig chef i särskild ordning och kan tillämpas även för medarbetare med flextid eller fast arbetstid om verksamheten tillåter. Arbetar man hemma regelbundet ska ett distansarbetsavtal tecknas för medarbetaren.

Att tänka på:

  • Överenskommelsen ska vara skriftlig. Se blankett nedan. 
  • För Saco-S och OFR/S,P,O övriga gäller att överenskommelsen löper tillsvidare. För Seko gäller tidsbegränsat ett år om inte annat överenskommes.
  • Uppsägningsbestämmelser ska ingå. (1 månad rekommenderas).
  • Innan överenskommelse träffas ska HR funktionen vid institutionen och berörd lokal arbetstagarorganisation informeras (om medarbetaren är medlem).

Läs gärna de centrala parterna skrift om förtroendearbetstid.

 

ÅA
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2024-04-11