Skip to main content

Befattningar vid KI

Doktorand

Till skillnad från annan rekrytering rekryteras en doktorand först och främst till en utbildningsplats och inte till en anställning. Det innebär att process och regelverk delvis ser annorlunda ut, men behovet av att välja ut rätt kandidat är minst lika viktigt vid doktorandrekrytering som vid övriga rekryteringar. Om den individuella forskarutbildningen som erbjuds har definierats i förväg och en korrekt kravprofil formulerats ökar chansen för en lyckad rekrytering.

Postdoktor

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning som ett första karriärsteg efter disputationen. En person kan vara anställd som postdoktor vid KI i högst fyra år (dels enligt kollektivavtal för postdoktor (max två år, doktorsexamen avlagd de senaste tre åren före ansökningstidens utgång), dels allmän visstidsanställning (max 2 år inom en femårsperiod)). Postdoktor-stipendier räknas inte in inom dessa 4 år. Vid anställning enligt PKA kan anställningen förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Stipendium för bedrivande av postdoktorsstudier får ges till personer bosatta i andra länder som kommer till Sverige med avsikt att endast stanna i Sverige under hela eller delar av sin postdoktorsutbildning vid KI. Personer som är bosatta i Sverige och/eller har genomfört hela eller delar av sin akademiska utbildning vid KI eller något annat lärosäte i Sverige kan inte komma ifråga för stipendium från KI.

Adjunkt

Adjunkt är en läraranställning med huvudsaklig arbetsuppgift att ha hand om utbildning. Behörighetskrav för adjunkter är pedagogisk skicklighet och i normalfallet doktorsexamen/motsvarande inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde.

En adjungerad adjunkt vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Syftet med anställningen är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för utbildning av hög kvalitet.

Forskare

En anställning som forskare är en anställning inom forskarkarriären som i normalfallet ligger efter perioden som postdoktor och forskarassistent eller motsvarande. Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation. Därutöver kan visad pedagogisk skicklighet eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens arbetsuppgifter ställas som krav för behörighet.

Biträdande lektor

En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med rätt att bli prövad för en befordran till lektor. Perioden som biträdande lektor ligger i normalfallet efter perioden som postdoktor eller motsvarande. För att betraktas som behörig för en biträdande lektorsanställning är den som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Anställningstiden för en biträdande lektor kan variera mellan 4-6 år. Anställningstiden fastställs innan utlysning av biträdande lektoratet. En person som anställs som biträdande lektor har rätt att bli prövad för en lektorsanställning och därmed få en tillsvidareanställning, för information om befordran till lektor se Anvisningar till anställningsordningen (dnr 1-40/2018) paragraf 3.4.

Läs mer om anställning och befordran av biträdande lektor.

Lektor

Lektor är den näst främsta anställningen som lärare. Samtliga lektorer vid KI ska uppvisa såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. En lektor ska i normalfallet ha kompetens motsvarande docentnivå vid KI. Därutöver fastställs ytterligare behörighetskrav i kravprofilen utifrån de för anställningen aktuella arbetsuppgifterna.

En adjungerad lektor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Adjungeringen ska vara av vikt för KI.

Professor

Professor är den främsta anställningen som lärare vid KI. En professur vid KI kan erhållas genom antingen att söka en utlyst professur eller bli kallad till en professur.

En adjungerad professur är en visstidsanställning där den adjungerade har sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Adjungeringen ska vara av vikt för KI. Omfattningen på anställningen kan variera mellan 20 och 50 procent. Första anställningen kan vara högst fyra år och kan därefter förlängas. Den sammanlagda anställningstiden kan vara högst 12 år.

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, eller motsvarande. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå. Anställningen är en visstidsanställning och omfattningen kan variera mellan 20 och 100 procent. Första anställningen kan vara högst tre år och kan därefter förlängas. Den sammanlagda anställningstiden kan högst vara fem år.

Läs mer om rekrytering av professor och lektor.

Seniorprofessor I och med de nya reglerna Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör, ska titeln "senior professor" inte alltid användas. Vid anställning tillsvidare ska titeln "professor" användas, medan om en professor över 68 år ska tidsbegränsas enligt LAS §5, p 1, ska titeln "senior professor" användas. För mer information om anställning av personer över 68 år, se sidan om Uppnådd LAS-ålder

T/A-personal Övrig teknisk och administrativ personal benämns TA-personal inom KI.