Utbildnings- och forskarutbildningsstöds verksamhetsplan

Detta är verksamhetsplanen för 2024 för avdelningen för Utbildnings- och forskarutbildningsstöd. Den finns även som PDF för utskrift.

Uppdrag och ansvar

Utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) ansvarar för antagning, utfärdande av examensbevis, studenthälsovård, utbildningskommunikation och tentamensservice. Avdelningen ger stöd till institutionerna i utbildningsrättsliga frågor, frågor om studiemiljö och uppdragsutbildning. I ansvaret ingår också utveckling och support av utbildningsadministrativa processer och system samt handläggning av internationellt studentutbyte. Utbildningskansliet för läkar- och biomedicinprogrammen är placerat vid avdelningen.

 • Implementera Ladoks modul för utbildningsplan, kursplan och utbildningsutbud samt avveckla Selma.
 • Minska risker och säkerställa kvalitet i tjänsten tentamensservice.
 • Utveckla KI:s gemensamma mottagningsverksamhet av nyantagna studenter.
 • I dialog med institutionerna säkerställa organiseringen av samråd med studerandeskyddsombuden på institution.
 • Utveckla KI:s hälsofrämjande arbetet med studenter inom området psykisk hälsa.
 • Ta fram strategi för beslut: rekrytering till KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.
 • Ta fram strategi för beslut: alumnverksamheten.
 • Utbildningsplanering i Ladok
 • Nytt CRM för rekrytering av internationella studenter
 • Antagning, examen disputation
 • Utbildningsadministrativa system
 • Studentkommunikation, vägledning, alumnrelationer
 • Studenthälsa
 • Stöd till utbildning- och programnämnder
 • Uppdragsutbildning
 • Utbildningskansli för läkar- och biomedicinprogrammen
 • Utbildningsadministrativa system
 • 85

Se funktionsansvar

104 560 tkr

Ett cirkeldiagram visar UFS:s budget o finansiering för 2024 som totalt 104 560 tkr. 70 020 tkr är universitetsgemensamt (central INDI); 11 751 tkr är programnämnder; 4 912 tkr är studieavgifter; 888 tkr är statsanslag och 16 989 tkr är externfinansiering
UFS:s budget och finansiering för 2024 är totalt 104 560 tkr. Foto: N/A